• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Üzeyir Hacıbəyli Adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdaki kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

   


  SİMLİ ALƏTLƏR KAFEDRASI
  Baş müəllim

  KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
  Dosent

  NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏRİ KAFEDRASI
  Professor

  METODİKA VƏ XÜSUSİ PEDAQOJİ HAZIRLIQ KAFEDRASI
  Dosent
  Baş müəllim,Sənətşünaslıq fəlsəfə doktoru
  Baş müəllim

  MUSİQİ TARİXİ
  Dosent, Sənətşünaslıq namizədi

  MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİ KAFEDRASI
  Dosent

  HUMANİTAR FƏNLƏR KAFEDRASI
  Dosent

  SOLO OXUMA VƏ OPERA HAZIRLIĞI KAFEDRASI
  Professor
  Baş müəllim


  KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
  Dosent
  Dosent, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru


  AZƏRBAYCAN ƏNƏNƏVİ MUSİQİ VƏ MÜASİR TEXNOLOGİYALAR KAFEDRASI
  Professor, Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru

   

   MÜSABİQƏ MÜDDƏTİ ELAN QƏZETDƏ DƏRC
  EDİLDİKDƏN SONRA BİR AYDIR.
  ƏRİZƏ VƏ SƏNƏDLƏR MÜSABİQƏ HAQQINDA
  ƏSASNAMƏYƏ UYĞUN REKTORUN
  ADINA BU ÜNVANA GÖNDƏRİLƏ BİLƏR.
  BAKI ŞƏHƏRI, AZ -1014 Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ, 98.