• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Üzeyir Hacıbəyli Adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdaki kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir.

   

  MUSİQİ TARİXİ KAFEDRASI
  Müəllim

  KONSERTMEYSTER USTALIĞI KAFEDRASI
  Baş müəllim

  KAMERA ANSAMBLI KAFEDRASI
  Professor

  AZƏRBAYCAN ƏNƏNVİ MUSİQİSİ VƏ MÜASİR TEXNOLOGİYALAR KAFEDRASI
  Müəllim

  XOR DİRİJORLUĞU KAFEDRASI
  Baş müəllim

  NƏFƏS VƏ ZƏRB ALƏTLƏR KAFEDRASI
  Müəllim

  BƏSTƏKARLIQ KAFEDRASI
  Kafedra müdiri

  SİMLİ ALƏTLƏR KAFEDRASI
  Müəllim, fəsləfə doktoru

  ŞİFAHİ, ƏNƏNƏLİ AZƏRBAYCAN PROFESSİONAL MUSİQİSİ VƏ ONUN YENİ İSTİQAMƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ”: ORQANOLOGİYA VƏ AKUSTİKA ELMİ LABORATORİYASI
  Baş elmi işçi, fəlsəfə elmləri namizədi
  Kiçik eilmi işçi

  MÜSABİQƏ MÜDDƏTİ ELAN QƏZETDƏ DƏRC EDİLDİKDƏN SONRA BİR AYDIR. ƏRİZƏ VƏ SƏNƏDLƏR MÜSABİQƏ HAQQINDA ƏSASNAMƏYƏ UYĞUN REKTORUN ADINA BU ÜNVANA GÖNDƏRİLƏ BİLƏR.BAKI ŞƏHƏRİ, AZ -1014 Ş.BƏDƏLBƏYLİ KÜÇƏSİ, 98.