• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  “Etnoorqanologiya: aktual problemlər və vəzifələr” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransı

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  BAKI MUSİQİ AKADEMİYASININ 100 İLLİYİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ

   

  ETNOORQANOLOGİYA: AKTUAL PROBLEMLƏR VƏ VƏZİFƏLƏR

   

  mövzusunda

  BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS

   Bakı, 29-30 aprel 2021-ci il

   

  MƏLUMAT MƏKTUBU

   

   Hörmətli həmkarlar!

    

  Təşkilat Komitəsi ali və orta təhsil müəssisələrinin professor-müəllim  heyətini, elm sahəsində çalışan mütəxəssisləri, doktorant, dissertant və magistrantları  29-30 aprel 2021-ci il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Zoom Meetings proqramı vasitəsilə online şəkildə keçiriləcək “Etnoorqanologiya: aktual problemlər və vəzifələr” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransında iştirak etməyə dəvət edir.

  Konfransın məqsədi:  Elm, yaradıcılıq və təhsil sahələrinin qarşılıqlı elmi mübadiləsi.


  KONFRANSIN MÖVZULARI:

  1. Müasir mə­də­­niyyət məka­nında etnoorqonologiya ənənələrinin qorunması və inki­şafı;
  2. Ənənəvi mil­li musiqi alət­lərinin etnik kim­liyi;
  3. Milli musiqi alətlərinin Avropa musiqi sisteminə uyğunlaşması prob­lemləri;
  4. Xalq çalğı alətlərinin bər­­pası və təkmilləşməsi;
  5. Bəstəkar yaradıcılığında xalq çalğı alətlərindən istifadə;
  6. Orqanologiya elmi musi­qişü­nas­lıq­da

   KONFRANS TARİXLƏRİ

  Məruzələrin son qəbul günü: 17  aprel 2021
  Qəbul olunan məruzələrin elanı: 20 aprel  2021
  Konfransın keçirilmə tarixi: 29-30 aprel  2021

   
  MƏRUZƏLƏRİN YAZILMA QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumatda (soyad, ad, atasının adı, elmi dərəcə, elmi, fəxri ad, iş yeri və vəzifə, elektron ünvan, əlaqə telefonları) göstərilməlidir.

  Təşkilat komitəsi müəllifə xəbərdarlıq etmək şərtilə mövzuya və tələblərə uyğun olmayan materialların çapından imtina etmək hüququna malikdir. Məqalənin mətni 10 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, 14 pt, sətirlərarası məsafə 1,5 olmalıdır. Mənbələr mətnin içində kvadrat mötərizədə verilir, məsələn [Ü.Hacıbəyov, 1965, s. 38]. “Ədəbiyyat siyahısı” əlifba sırası ilə uyğun verilməlidir. Konfransın dili – azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərindədir.

    İngilis dilində xülasə (8-10 sətir həcmində 10 pt, məsafə 1) olmalıdır. Açar sözlər 5-8 sözdən ibarət olmalıdır.

  +994124933244; +994505350470; Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.