• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  4-5 ноября 2021 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит Международную научно-практическую  очно/заочную конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».


   Конференция посвящена 100-летию Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли.

   

  Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

   1. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли: страницы истории

  2.Низами Гянджеви-880: поэтическое наследие и музыка

  3.Диалог  музыкальных культур Востока и Запада: историческая ретроспектива и современность

  4. Этномузыковедение на современном этапе

  5. Актуальные проблемы исторического и теоретического музыкознания

  6. Современное музыкальное образование: проблемы и перспективы

  7. Информационные технологии в музыке.

   

   К участию в конференции приглашаются исследователи, преподаватели и специалисты учреждений высшего и среднего образования в области музыкального искусства, культурологии, докторанты, аспиранты.

  Проведение конференции планируется в смешанном формате.

   Предусматриваются следующие формы участия:

  •  очное;
  • дистанционное (посредством онлайн-трансляции либо трансляции видеозаписи, заранее предоставленной участником по электронной почте).

  Регламент выступлений:

   доклад на секционном заседании – до 15 минут

   Заявку на участие в конференции и тексты докладов необходимо выслать на адрес электронной почты в срок не позднее 1 октября  2021 года.

   По итогам конференции  планируется публикация научных статей в журнале «Мусиги дуньясы» (ISSN 2219-8274 (Print), ISSN 2219-8482 (Online).

     Участникам конференции будет осуществлена рассылка журнала в электронном виде на e-mail и печатном виде на почтовые адреса, указанные в заявках. 

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

  В заявке следует указать тему доклада, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и звание, место работы и должность, почтовый и электронный адрес, номера контактных телефонов).

  Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Объем публикации до 1 печатного листа, формат А4, Times New Roman, 14 кегль, верхнее и нижнее поля 20 мм, левое поле 30 мм, правое поле 15 мм, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25. В тексте не должно быть сносок и примечаний, формул, таблиц и графиков, нумерации страниц. Ссылки на источники даются внутри текста в квадратных скобках, например [У.Гаджибейли, 1984, с. 28]. В разделе «Литература» позиции располагаются в алфавитном порядке (12 pt), не нумеруются. Статьи публикуются в авторской редакции. Рабочие языки конференции – азербайджанский, английский,  русский,  турецкий.

  Резюме на английском языке объемом 8–10 строк,10 кегль, интервал 1.

  Ключевые слова должны состоять из 8-12 слов.  

   Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны. 

   Расходы докладчиков по проезду и проживанию в Баку оплачиваются направляющей стороной.

   

  По организационным вопросам обращаться:

  1.Гюльзар Махмудова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Кенуль Насирова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  3. Алена Инякина Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  4. Зульфия Шафиева Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

  1. Фархад Бадалбейли (председатель) – народный артист СССР и Азербайджана, профессор, ректор

  2. Нармина Гулиева – Заслуженный педагог Азербайджана, доктор философии по педагогике, профессор, проректор по учебной работе

  3. Гюльназ Абдуллазаде – Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философских наук, профессор, проректор по науке

  4. Егяна Ахундова – народная артистка Азербайджана, профессор, проректор по международным отношениям и воспитательной работе

  5. Гюльзар Махмудова – доктор искусствоведения, профессор, декан историко-теоретического факультета

  6. Тариель Мамедов – Заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой «Традиционная музыка и современные технологии»

  7. Ульвия Иманова - Заслуженный педагог Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, профессор, заведующая кафедрой «История музыки»

  8. Кенуль Насирова – доктор философии по искусствоведению, профессор, заведующая кафедрой «Теория музыки»

  9. Джамиля Гасанова - доктор искусствоведения, профессор кафедры «Традиционная музыка и современные технологии»

  10. Инна Пазычева - доктор философии по искусствоведению, доцент кафедры «История музыки»

  11. Алена Инякина – доктор философии по искусствоведению, заведующая отделом информации

  12. Зульфия Шафиева – ведущий специалист отдела «Международные связи»

  Основные даты конференции

   Последний срок приема заявок и докладов:  1 октября

  Последний срок объявления принятых докладов:  10 октября

   Дата проведения конференции: 4-5 ноября

   

   Форма заявки на участие

    

  Фамилия, имя, отчество, должность, место работы или учебы, ученая степень, ученое звание докладчика

   

  Тема доклада / лекции / презентации издания

   

  Тематическое направление

   

  Форма участия

   

  - очная;

  - дистанционная (онлайн);

  - видеозапись;

  - стендовый доклад

  Аннотация на языке доклада (до 150 слов)

   

  Контакты:  телефон, адрес электронной почты, адрес для рассылки журнала

   

  Для аспиранта (докторанта) – сведения о научном руководителе (научном консультанте): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание

   

  Дополнительные сведения

   

  Необходимы ли особые технические средства для выступления?

  Другое

    

  Контакты:

  Адрес: БМА, ул.Шамси Бадалбейли, 98
  Телефон: (+99 412) 493-21-14


  Адрес электронной почты:  Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.      

  Интернет адрес: http://musicacademy.edu.az