• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İxtisas imtahanının proqram tələbləri

   

  İxtisas imtahanında abituriyent proqramı ifa etməli, peşəkarlıq və ifaçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir. İfa edilən proqramın ümumi səslənmə müddəti 15-25 dəqiqə olmalıdır. Orkestr alətləri üzrə proqram konsertmeysterin müşayiəti ilə ifa edilməli və abituriyent imtahana gələrkən ifa edəcəyi əsərlərin notlarını mütləq gətirməlidir.

         İxtisas imtahanında ifa ediləcək təxmini repertuar nümunələri:

         Fortepiano aləti üzrə

  1. Polifonik əsər – İ.S.Baxın “Yaxşı temperasiyalı klavir” (I və II cilddən) və ya D.Şostakoviç “24 prelüd və fuqa” silsiləsindən prelüd və fuqa.

  2. Klassik sonatanın (Y.Haydn, V.A.Motsart, L.V.Bethoven) I və ya II, III hissələri, yaxud, klassik üslubda bəstələnmiş variasiyalar

  3. Bir virtuoz konsert etüdü (Şopen op.10, op 25, F.List “Yüksək ifaçılıq sənətkarlığı etüdləri”, 3 Konsert etüd, Paqanini mövzusunda etüdlər, S.Raxmaninov op.33, op.39 , A.Skryabin  op.8, op.42, op.65 və s.)

  4. Özündə virtuozluq elementlərini əks etdirən irihəcmli əsər

  F.Şubert- Sonatalar, 4 Ekspromt op 142, 4 Ekspromt op.90, 6 “Musiqili an” və s.

  R.Şuman - “Fantastik novellettalar” op.21, “Abeqq mövzularına variasiyalar” op.1 , “Uşaq səhnələri” op.15, “Kəpənəklər” op.2, “İntermesso” op.4, “Sonata” op.11, .”Fantastik pyeslər” op.12 və s.

  F.Şopen – 4 Ballada, 4 Skerso, Polonezlər op.22, op.26, op.53,op.40 və s.

  Ekspromtlar op.66, op.36 və s.

  Barkarola op.60, Fantaziya op.49, Tarantella op.43  və s.

  İ.Brams-2 Rapsodiya op.79, R.Şuman mövzusuna variasiya, 2 Ballada op.79, 4 Ballada op.10,  3 İntermesso op.117, 3 Sonata op.1,2,5 və s.

  F.List –  “Macar rapsodiyaları”, 2 Ballada, “Mefisto vals”, “Səyahət illəri” məcmuəsindən pyeslər və s.

  E.Qriq-Sonata op.7, Lirik pyeslər, op.12, op.57, op.62, op.68

  K.Debüssi-“Berqama suitası”, “Obrazlar”(birinci dəftər)  “3 Estamp”.

  M.Ravel-Sonatina, “Əkslər”, “Gecə qasparı”,6 pyes və s.

  P.İ.Çaykovski-“Vals-kapris”, “Vals-skerso”, “Kapriççio”, 3 pyes op.9, 2 pyes op.10. “Dumka”, “Sonatalar” və s.

  A.Skryabin- Sonatalar, 2 poem op.69, 2 poem op.44, 3 Noktürn op 5, op.9 və s.

  S.Prokofyev-Sonatalar, 4 pyes op.3, 4 pyes op.4, 10 pyes op.12, “Ötəri anlar” op.22 və s.

  5. Azərbaycan bəstəkarının əsəri

  Q.Qarayev- “24 Prelüd” , Sonatina, “İnsan məskən salır”, “Çar kəndinin heykəli”  musiqili şəkil və s.

  F.Əmirov-“Romantik sonata”, Fortepiano üçün variasiyalar, 2 Ekspromt, 12 Miniatür.

  C.Hacıyev-“Ballada”,pyeslər və s.

  E.Nəzirova-Prelüdlər, pyeslər və s.

  A.Məlikov-3 Prelüd, “Ötəri anlar” və s.

  A.Bəbirov-“Prelüd-Skerso” və s.

  M.Mirzəyev – Konsert-Skerso, pyeslər və s.

  İ.Abdullayev-Pyeslər

  C.Allahverdiyev-Fortepiano üçün əsərlər

  V.Allahverdiyev- Fortepiano üçün əsərlər və s.

   

  İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) fakültəsi qabiliyyət imtahanı üçün nümunə

  1. İ.S.Bax “Yaxşı temperasiyalı klavir” I cild Prelüd və fuqa f- moll

  2. A.Mosart Sonata №8 a-moll K.310

  3. Raxmaninov Etüd-şəkillər №3 es-moll op.33

  4. Şopen Skerso b- moll, op.31№2.

  5. Hacıyev Ballada