• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  XI Международная научно-практическая конференция «ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

   

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

  ФГАОУ ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

  ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

   

  ул. Татарстан, 2, г. Казань, 420021, e-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

   

  XI Международная научно-практическая конференция  

  «ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

  (21 октября 2022 г.)

   

  Информационное письмо

   

  Уважаемые коллеги!

  Приглашаем вас принять участие в XI Международной научно-практической конференции «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия», которая проводится 21 октября 2022 года Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в смешанном формате – очно и онлайн (на платформе Microsoft Teams).

  Конференция посвящена обсуждению актуальных проблем искусствоведения и художественного образования, результатов научных изысканий российских и зарубежных ученых в области музыкознания, теории изобразительного искусства, дизайна и хореографии, театроведения и кинематографии.

  Тематика конференции охватывает следующие основные направления (но не ограничивается ими):

  • Современная методология теории и истории искусства.
  • История искусства за рубежом и в России: стили, направления, персоналии.
  • Междисциплинарные подходы в теории и истории искусства.
  • Современные методы исследования искусства и художественного творчества.
  • Фольклор и национальные традиции в контексте современной культуры.
  • Массовое искусство и современная художественная культура.
  • Арт-менеджмент: концепции, технологии, практики.
  • Информатизация современного искусства и художественно-образовательного пространства.
  • Искусство и художественное творчество в зеркале психологии и социологии.
  • Арт-технологии в педагогике, психологии и медицине.
  • Педагогика и психология художественного творчества и одаренности.
  • Педагогика искусства как наука и практика.
  • Традиции и инновации в изобразительном искусстве, дизайне и художественном образовании.
  • Современные тенденции развития музыкального искусства и образования.
  • Инновационные технологии развития профессиональных компетенций будущих педагогов искусства.
  • Проблемы этнокультурного и поликультурного образования будущих педагогов искусства.

  Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в секциях, проведение тематического круглого стола.

  На конференцию приглашаются научные сотрудники, специалисты, работающие в сферах культуры и искусства, психологии и педагогики; преподаватели, студенты, аспиранты организаций высшего профессионального образования.

  Всем участникам конференции направляется электронный Сертификат участника XI Международной научно-практической конференции «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия».

  Заявки на участие в конференции и статьи направляются в электронном виде на адрес Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Прием материалов осуществляется до 10 октября 2022 года.

  Инструкция по онлайн-подключению к конференции высылается после одобрения заявки.

  По итогам конференции в 2023 году будет создан электронный сборник материалов конференции с последующим размещением в базе РИНЦ.

  Статьи студентов, магистрантов принимаются только в соавторстве с научными руководителями.

  Финансовые условия

  Расходы на проезд и проживание очных участников оплачиваются направляющей стороной.

  Финансовое обеспечение конференции осуществляется за счет организационных взносов участников.

  Организационный взнос за участие в конференции составляет 100 рублей с одного человека.

  Стоимость публикации в сборнике материалов конференции составляет 100 рублей за одну страницу (объем статьи - не менее 4 страниц, каждая страница - 1800 знаков).

  Зарубежные участники освобождаются от организационного взноса и оплаты за публикацию.

  Оплата производится по безналичному расчету после принятия материалов организационным комитетом.

  Реквизиты для оплаты:

  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

  420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18

  ИНН 1655018018 КПП 165501001

  р/с 40503810362020000021

  к/с 30101810600000000603 Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО «Сбербанк России»

  г. Казань

  БИК 049205603

  В назначении платежа указать: «участие в конференции Искусство и художественное образование НТМ-2239/22»

   

  Адрес и контактные телефоны

  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Институт филологии и межкультурной коммуникации, кафедра татаристики и культуроведения.

  420021, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2, ауд. 468. E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Тел.: +79376200333 (WhatsApp) Батыршина Гульнара Ибрагимовна,

  +79178544063 (WhatsApp) Дыганова Елена Александровна.

   

   

  ЗАЯВКА

  на участие в XI Международной научно-практической конференции

  «Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия»

   

  Фамилия, имя, отчество (полностью)

   

  Тема доклада

   

  Место работы/учебы (без сокращений), город, страна

   

  Должность/статус обучающегося (студент, магистрант, аспирант)

   

  Ученая степень (при наличии)

   

  Телефон

   

  E-mail

   

  Формат участия

  (очно / онлайн)

   

   

  Требования к оформлению статьи

  • Статья объемом не менее 4 страниц (каждая страница - 1800 знаков) оформляется в редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал 1,5, все поля по 2 см. Переносы в заглавии и тексте не устанавливаются.
  • В начале указывается шифр УДК https://teacode.com/online/udc/ Далее: название статьи – заглавными по центру; инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов); название организации, город, страна курсивом (без сокращений) справа; краткая аннотация на языке статьи и английском языке; ключевые слова на языке статьи и английском языке (не более шести слов или словосочетаний подряд с прописной буквы, перечисляются через запятую).
  • Основной текст статьи – с отступом (красной строкой) на 1,25 см (устанавливается автоматически, без табулятора или пробелов). В тексте могут быть использованы курсив и полужирное начертание. Таблицы, рисунки (нотные примеры, схемы и т.п.) подписываются (например, «Нотный пример 1. Наименование», «Рисунок 1. Наименование», «Таблица 1. Наименование») и должны иметь ссылку в тексте (например, «Главная партия первой части сонаты представлена в нотном примере 1»).
  • До аннотации, после ключевых слов, до и после рисунков и таблиц, перед списком литературы – пропуск строки.
  • Ссылки оформляются в квадратных скобках (например, [3, c. 45]). Список литературы – в конце статьи, в алфавитном порядке. Сноски (примечания) – внизу страницы, нумерация – на каждой странице.
  • Уникальность текста по результатам проверки программой поиска текстовых заимствований eTXT https://www.etxt.ru/antiplagiat/ должна быть не ниже 70%.

  Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике, научному стилю, публикационным требованиям и требованиям к уникальности, а также редактировать присланные материалы при их подготовке к публикации.

   

   Пример оформления СТАТЬИ

  УДК 78.05

  МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК КОМПОНЕНТ

   РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

  К.Г. Махмудова

  Дагестанский государственный педагогический университет

  г. Махачкала, Россия

   

  Аннотация. Текст. Текст. Текст. Текст.

  Abstract.Text. Text. Text. Text.

  Ключевые слова: текст, текст, текст, текст.

  Key words: Text, Text, Text Text, Text.

   

  Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2, c. 215]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

   

  Список литературы

  1. Костина, А.В., Гудима, Т.М. Культурная политика современной России: Соотношение этнического и национального. Изд. 2-е. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 240 с.

  2. Абдулаева, М.Ш. Современный потенциал и новые направления развития культуры Дагестана (2010-е гг.) // Теория и практика общественного развития. 2012. № 4. С. 214–217.

  3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.07.2021) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения: 15.07.2021).

  4. Hakuta, K. Mirror of language: The Debate on Bilingualism. New York: Basic Books, 1986. 268 p.