• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Konfrans. 30 noyabr 2022-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası tərəfindən keçiriləvək “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak qaydaları:

     

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  ÜZEYİR HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  MƏLUMAT MƏKTUBU

  Hörmətli həmkarlar!

   

  2022-ci il 30 noyabr tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası “ŞƏRQ VƏ QƏRB MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTLƏRİNİN DİALOQU” mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirir. Konfransda iştirak etmək üçün tədqiqatçılar, musiqi incəsənəti, kulturologiya, pedagogika sahələri üzrə ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin müəllimləri və mütəxəssislər, iddiaçılar, doktorantlar, aspirantlar dəvət olunur.

  Konfransın qarışıq formatda keçirilməsi planlaşdırılır.

  Konfrasın işçi dilləri – azərbaycan, ingilis, rus, türk dilləridir.

  Konfransın işi aşağıdakı istiqamətlər üzrə təşkil olunacaq:

  1. Fikrət Əmirov-100: Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində bəstəkarın rolu

  2. Fərhad Bədəlbəyli: pianist, bəstəkar, pedagog, ictimai xadim

  3. Şərq və Qərb musiqi mədəniyyətlərinin dialoqu: tarixi retrospektiv və müasirlik

  4. Etnomusiqişünaslıq müasir mərhələdə

  5. Tarixi və nəzəri musiqişünaslığın aktual problemləri

  6. Müasir musiqi təhsili: problemlər və perspektivlər

  7. Musiqidə informasiya texnologiyaları

  Konfransda aşağıdakı iştirak formaları nəzərdə tutulur:

  - əyani;

  - distant (onlayn-əlaqə vasitəsilə və ya iştirakçı tərəfindən elektron poçtla öncədən təqdim olunmuş videoyazının nümayişi vasitəsilə).

  Çıxışların reqlamenti: 15 dəqiqəyə qədər.

   Konfransda iştirak üçün ərizə 21 noyabr 2022-ci il tarixindən, məruzələrin mətnləri noyabrın 25-dən gec olmayaraq e-poçt ünvanına göndərilməlidir.

  Təşkilat komitəsi ərizələrin seçilməsi, qoyulan tələblərə cavab verməyən və ya kifayət qədər elmi yeniliyi olmayan materiallardan imtina olunması haqqını özündə saxlayır.

  Məruzəçilərin yol və Bakıda yaşamaq xərcləri göndərən tərəfdən ödənilir.  

  Konfrans yekunlaşdıqdan sonra elmi məqalələrin nəşr olunması planlaşdırılır.

  Konfransda iştirak etmək üçün iştirak ərizəsini və məruzənin mətnini aşağıdakı elektron ünvana göndərmək lazımdır.

  E mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   Ərizədə məruzənin mövzusu, müəllif haqqında məlumat (soyad, ad, ata adı, elmi dərəcə və elmi ad, iş yeri və vəzifə, poçt və elektron ünvanı, əlaqə telefonlarının nömrələri) tam şəkildə göstərilməlidir.

   İştirak etmək üçün ərizə forması

  Məruzəçinin soyadı, adı, ata adı, tutduğu vəzifə, iş yeri və ya təhsil aldığı yer, elmi dərəcəsi, elmi adı 

   

   

  Məruzənin / mühazirənin mövzusu / nəşr təqdimatları

   

   

  Mövzu istiqaməti

   

   

   

  İştirak forması

   

   

  - əyani;

  - distant (onlayn);

  - videoyazısı;

  - poster təqdimatı

   

  Məruzənin təqdim olunduğu dildə annotasiya (150 sözə qədər)

   

   

  Əlaqə: telefon, ünvan, elektron poçt ünvanı, jurnal göndərmək üçün poçt ünvanı

   

   

  Aspirant (doktorant) üçün – elmi rəhbər (elmi məsləhətçi) haqqında məlumat:  soyadı, adı, ata adı, iş yeri, vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı  

   

  Əlavə məlumat

   

  Çıxış üçün tələb olunan xüsusi texniki vasitələr

  Digər

                 

  MƏRUZƏLƏRİN TƏRTİBİ QAYDALARI

  Müəllif haqqında məlumat verilməlidir: soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, elmi adı, vəzifəsi, iş yeri, elektron poçt ünvanı.

  Məqalə iki dildə xülasə və açar sözlərlə müşayiət olunmalıdır.

  Məqalənin mətni Microsoft Word redaktorunda yığılmalıdır. Məqalənin həcmi 7 səhifəyə qədər, formatı A4, Times New Roman, şrifti 14 ölçüdə, yuxarı və aşağıdan 20 mm, soldan 30 mm, sağdan 15 mm məsafə, sətirlərarası 1,5 interval, abzas 1,25. Xülasə qoyulan problemi, elmi yeniliyi və işin məqsədini əks etdirməlidir. Əgər məqalə, məsələn, Azərbaycan dilindədirsə, onda xülasə rus və ingilis dillərində, 8-10 sətir, şrift ölçüsü 10, interval 1 olmalıdır. Açar sözlər 8-12 sözdən ibarət olmalıdır.

  Mətndə qeydlər və şərhlər, formul, cədvəl və qrafiklər, səhifələrin nömrələnməsi olmamalıdır. Mətnin daxilində mənbələrə istinad kvadrat mötərizədə göstərilir, məsələn, [Ü.Hacıbəylil, 1984, s. 28]. “Ədəbiyyat” bölümündə mənbələr əlifba sırası ilə düzülür (12 pt), nömrələnmir.  Not nümunələri məqalədə yerləşdirilməli və adlandırılmalıdır.  

  Məqalələr müəllif redaktəsi ilə çap olunur.

  Ərizələr noyabrın 21-dək, məruzələrin mətni noyabrın 25-dək qəbul edilir.

  Ödəniş: 50 azn

  Təşkilati məsələlər üzrə müraciətlər:

   

  1. Gülzar Mahmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Könül Nəsirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

  Əlaqə

   

  Ünvan: BMA, Şəmsi Bədəlbəyli, 98

  Telefon: (+99 412) 493-21-14

  Elektron poçt ünvanı: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.    

  İnternet ünvanı: http://musicacademy.edu.az

   

   

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  --------------------------

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

  ИМЕНИ УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

   

  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  Уважаемые коллеги!

  30 ноября 2022 г. Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли проводит 2-ю Международную научно-практическую  конференцию «ДИАЛОГ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА».

  К участию в конференции приглашаются исследователи, преподаватели и специалисты учреждений высшего и среднего образования в области музыкального искусства, культурологии, педагогики, соискатели, докторанты, аспиранты.

  Проведение конференции планируется в смешанном формате.

   

  Рабочие языки конференции – азербайджанский, английский,  русский,  турецкий.

   

  Работа конференции будет организована по следующим направлениям:

  • Фикрет Амиров-100: роль композитора в истории азербайджанской музыкальной культуры
  • Фархад Бадалбейли: пианист, композитор, педагог, общественный деятель
  • Диалог музыкальных культур Востока и Запада: историческая ретроспектива и современность
  • Этномузыковедение на современном этапе
  • Актуальные проблемы исторического и теоретического музыкознания
  • Современное музыкальное образование: проблемы и перспективы
  • Информационные технологии в музыке

   

  Предусматриваются следующие формы участия:

   

    -    очное;

    - дистанционное (посредством онлайн-трансляции либо трансляции видеозаписи, заранее предоставленной участником по электронной почте).

   

  Регламент выступлений: до 15 минут

   

  Заявку на участие в конференции необходимо выслать на адрес электронной почты в срок не позднее 21 ноября  2022 года,  тексты докладов – не позднее 25 ноября.

  Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не содержащих достаточной научной новизны. 

  Расходы докладчиков по проезду и проживанию в Баку оплачиваются направляющей стороной.

  По итогам конференции  планируется публикация научных статей.

   

  Для участия в конференции необходимо выслать заявку на участие и текст доклада на следующий электронный адрес: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   

   В заявке следует указать тему доклада, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и звание, место работы и должность, почтовый и электронный адрес, номера контактных телефонов).

   

  Форма заявки на участие

   

  Фамилия, имя, отчество, должность, место работы или учебы, ученая степень, ученое звание докладчика

   

  Тема доклада / лекции / презентации издания

   

  Тематическое направление

   

  Форма участия

   

  -         очная;

  -         дистанционная (онлайн);

  -         видеозапись;

  -         стендовый доклад

  Аннотация на языке доклада (до 150 слов)

   

  Контакты:  телефон, адрес электронной почты, адрес для рассылки журнала

   

  Для аспиранта (докторанта) – сведения о научном руководителе (научном консультанте): фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое звание

   

  Дополнительные сведения

   

  Необходимы ли особые технические средства для выступления?

  Другое

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

  Обязательно должны быть представлены сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы, адрес электронной почты.

  Статья должна сопровождаться резюме и ключевыми словами на двух языках.  

  Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word. Объем публикации до7 страниц, формат А4, Times New Roman, 14 кегль, верхнее и нижнее поля 20 мм, левое поле 30 мм, правое поле 15 мм, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25.  Резюме  должно отражать поставленную проблему, научную новизну и цель работы. Если статья, к примеру, на азербайджанском языке, то резюме представляется на русском и английском языках объемом 8–10 строк,10 кегль, интервал 1. Ключевые слова должны состоять из 8-12 слов.  

   В тексте не должно быть сносок и примечаний, формул, таблиц и графиков, нумерации страниц. Ссылки на источники даются внутри текста в квадратных скобках, например [У.Гаджибейли, 1984, с. 28]. В разделе «Литература» позиции располагаются в алфавитном порядке (12 pt), не нумеруются. Нотные примеры должны размещаться в статье и иметь названия. Статьи публикуются в авторской редакции.


  Заявки принимаются до  21 ноября, текст докладов – до 25 ноября.

  По организационным вопросам обращаться:

  1.Гюльзар Махмудова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

  2.Кенуль Насирова Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

   Контакты:

  Адрес: БМА, ул.Шамси Бадалбейли, 98
  Телефон: (+99 412) 493-21-14

  Адрес электронной почты: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.       

  Интернет адрес: http://musicacademy.edu.az

  MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

  BAKU MUSIC ACADEMY

  NAMED AFTER UZEYIR HAJIBEYLI

  INFORMATION LETTER

  Dear Colleagues!

  On November 30, 2022, the Baku Music Academy named after Uzeyir Hajibeyli is holding the International scientific-practical conference "DIALOGUE OF MUSICAL CULTURES OF EAST AND WEST". Researchers, teachers and specialists of higher and secondary education institutions in the field of musical art, culturology, doctoral students and graduate students are invited to participate in the conference.

  The conference is planned to be held in a blended format.

  The working languages ​​of the conference are Azerbaijani, English, Russian and Turkish.

   

  The work of the conference will be organized in the following directions:

  - Fikret Amirov-100: the role of the composer in the history of Azerbaijani musical culture

  -  Farhad Badalbeyli: pianist, composer, teacher, public figure

  - Dialogue of the musical cultures of East and the West: historical retrospective and modernity;

  - Ethnomusicology at the present stage;

  - Actual problems of historical and theoretical musicology;

  -  Contemporary music education: problems and prospects;

  -  Information technologies in music.

  The following forms of participation are envisaged:

    - full-time;

    - remote (via online broadcasting or broadcasting of a video recording provided by the participant in advance by e-mail).

   Time limit for speeches: up to 15 minutes

  The application for participation in the conference should be sent to the e-mail address no later than November 21, 2022, the texts of the reports - no later than November 25.

  The Organizing Committee reserves the right to select applications, reject materials submitted in violation of the established requirements or not containing sufficient scientific novelty.

   The expenses of the speakers for travel and accommodation in Baku are paid by the sending party.

  Following the results of the conference, it is planned to publish scientific articles.

  To participate in the conference, you should send an application for participation and the text of the report to the following email address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

            The application should indicate the topic of the report, information about the author (last name, first name, patronymic in full, academic degree and title, place of work and position, postal and e-mail address, contact phone numbers).

  Application form for participation

   

  Surname, name, patronymic, position, place of work or study, academic degree, academic title of the speaker

   

  Topic of the report / lecture / presentation of the publication

   

  Thematic direction

   

  Form of participation

  -          full-time;

  -         remote (online);

  -         video recording;

  -         poster presentation

  -An abstract in the language of the report (up to 150 words)

   

  Contacts: phone number, e-mail address, mailing address for sending the journal

   

  For a graduate student (doctoral student) - information about the scientific advisor (scientific consultant): surname, name, patronymic, place of work, position, academic degree, academic title

   

  Additional information

  Do you need special technical means for the performance?

  Other

   

  RULES FOR REGISTRATION OF REPORTS

  The application form should indicate the topic of the report, information about the author (surname, name, patronymic in full, academic degree and title, place of work and position, postal and e-mail address, contact phone numbers).

  The article should be accompanied by a summary and keywords in two languages.

  The text of the article should be typed in the editor Microsoft Word. The volume of publication is up to 1 printed sheet, A4 format, Times New Roman font, size 14, top and bottom margins 20 mm, left margin 30 mm, right margin 15 mm, line spacing 1.5 and paragraph indentation 1.25. The summary should reflect the problem posed, the scientific novelty and the purpose of the work. If the article, for example, is in Azerbaijani, then the summary is submitted in Russian and English, 8-10 lines, 10 point size, spacing 1. Key words should consist of 8-12 words. The text should not contain footnotes and notes, formulas, tables and graphs, page numbering. References to sources are given within the text in square brackets, for example [U. Hajibeyli, 1984, p. 28]. In the "Bibliography" section, the positions are arranged in alphabetical order (12 pt), not numbered. Note examples should be placed in the article and have names. Articles are published in the author's edition.

  Applications are accepted until November 21, the text of reports - until November 25.

  For information on organizational matters, please contact:

  1.Gulzar Makhmudova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  2. Konul Nasirova Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Contact  

  Address: BMA, Shamsi Badalbeyli st., 98

  Phone: (+99 412) 493-21-14

  E-mail address: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Internet address: http://musicacademy.edu.az