• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  16 iyun 2020-ci il

  A.Mirzəyevin “Orqan simfoniyasına” bir baxış

   Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının əməkdaşlarının 2020-ci il 16 iyun tarixində növbəti onlayn rejimində elmi seminarı keçilirilmişdir. Məruzəci, sənətşunaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, aparıçı elmi işçi Nərminə Bayraməlibəyli “XX əsrin ikinçi yarısında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıçılığında stilistik novasiyalar və faktura” (Arif Mirzəyevin” Orqan simfoniyası” nümunəsində) mövzusunda maraqlı  elmi araşdırılmaları ilə çıxış etmişdir.

  Beləki, təqdim olunmuş “İ.S.Baxın xatirəsinə orqan simfoniya” əsəri bəstəkarın yaradıçılığında memorial janrında yazdığı ilk nümunəsidir. Əsərdə, Azərbaycan professional musiqisinin XX əsrin ikinçi yarısında yeni meyillərin əmələ qəlməsi, eyni zamanda neoklassik (neobarokko) tendensiyaların və polistilistik üsullarının istifadəsi öz əksini tapmişdır. Bu simfoniyanın həm musiqi dilinə,  həm də fakturasına da öz təsirini göstərmişdir. Seminarda məruzəçi əsərin faktura xüsusiyyətlərinə aid – əsərin fakturasının ümumi rakursu, birməqamlı təzad və faktura, simfonik dramaturqiya və faktura kimi vacib məsələlərə toxunmuşdur.  Təşkil olunmuş seminar zamanı N.Bayraməlibəyli bəstəkar A.Mirzəyevin şəxsi  ifasında həmin əsərdən bəzi musiqi parçalarını iştirakçıların diqqətinə audioyazıda  çatdırmışdır.
  Elmi seminada elmi laboratoriyanın rəhbəri, dosent, sənətşünasdlıq üzrə fəlsəfə doktoru Nuridə İsmayılzadənin və digər əməkdaşların sualları məruzəci tərəfindən cavablandırılmışdır.

   Sənətşünasdlıq üzrə fəlsəfə doktoru,

  dosent   Nuridə İsmayılzadə