• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  5 mart  2024-cü il

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun  yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanaloqiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının  aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nərminə Bayraməlibəylinin —  ““Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” balətindən üç epizod nümunəsində zərb alətlərinin solosu”” adlı  movzusunda seminar keçirildi.

  Baletin “Giriş”, “Orqiya” və “Şəhrizadın bayramı” epizodları səsləndirildi. Məruzəçi öz çıxışında bu epizodların seçim səbəblərini açıqladı, orkestrin obraz tərənnümündə xüsusi rolunu qeyd edərək, epizodlarda musiqinin ritmik zənginliyini vurğuladı. Əsas məqsəd isə bu epizodların dramaturji rolunu, onların qarşılıqlı əlaqəsini, ritmik xüsusiyyətlərini və ümumiyyətlə əsərin orkestrdə zərb alətlərinin əhəmiyyətini açıqlamaq idi.

  “Min bir gecə” baleti musiqisinin ritmik zənginliyi,  rəqs və  xoreoqrafiyanın ifadəsi üçün geniş imkanlar yaratması, Fikrət Əmirovun deyimincə “Ərəb Şərqinin” özünəməxsus abu-havasını çatdırdı. Məruzəçi həmin epizodlarda səslənən öz orijinallığı və tembr ifadəliyi, alətlərin tərkibi, musiqinin xüsusi poliritmik yazı üslubu ilə seçilən ritmik “kadensiyalarını” və əsərin dramaturji rolunu qeyd etdi.

  N.Bayraməlibəyli hər epizodu obraz-tembr, metro-ritmik və dramaturji xüsusiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nöqteyi-nəzərindən ətraflı təhlil edərək bəstəkarın ritmik forma quruluşunu, öz dövrü üçün müasir olan müxtəlif prinsiplərindən və növlərindən istifadə etdiyini bildirdi.

  Sonda elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünasliq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə məruzəçiyə tövsiyə və məsləhətlərini verdi. Laboratoriyanın  baş elmi işçisi, professor Ramiz Quliyev , Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Arif Əsədullayev,  böyük elmi işçi  Zeynal İsayev mövzu ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi edib məruzəçiyə uğurlar arzuladılar.

   

   Elmi-tədqiqat laboratoriyasının  elmi işçisi

   Nazlı Mustafayeva