• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 mart 2022-ci il

   Bildiyimiz kimi, 2021-ci Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının yaranmasının 100 ili tamam oldu.

  Müqəddəs musiqi ocağının yubileyi ilə əlaqədar müxtəlif silsilə konsertlər, tədbirlər, konfranslar keçirildi.

  Belə maraqlı konsertlərdən biri 10 mart 2022-ci il tarixində BMA-nın Böyük zalında  "Kamera ansamblı" kafedrası tələlərinin konserti keçirildi.

   Konsertdə professorlar Kəmalə Neymanova, Fəridə Əhmədbəyova, Tövhə Babayeva, Talehə Əliyevanın tələbələri, ifaçılıq ənənələrimizi layiqincə davam etdirən Abdinzadə Cəmalə, Kamran Talıblı, Aytac Kara, Günel Hacıyeva, Təhminə Xuduzadə, Gülnaz Eldarlı, İlahə Məmmədova, Lalə Gözəlova, Kamal Qədirov, Nigar Heydərli, Şəms Ağazadə, Lamiyə Sərxanova, Məhəmmədəli Paşazadə, Nigar Əsgərova, Heydər Həyatov, Emil Əhmədzadə, Əziz Pənah, Qəmbər Məmmədov, Ayan Aslanova, Nigar Əsgərova, Ləman Rəhimova, Murad Kərimov, Ceyran İsayeva, Osman Mustafazadə, Əli Əmişov, Orxan Hüseynov və Nərminə İsmayılova məharətlə çıxış etmişlər.

  BMA-nın 100 illiyinə həsr olunmuş konsertin proqramında L.V.Bethoven, A.Dvorjak, E.Qriq, İ.Taktakişvili, E.Evazen, D.Miyo, B.Smetana, F.Pulenk, S.Frank, Q.Malerin əsərləri səsləndirildi.

  Konsert tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə başa çatdı.

   

  Бакинская Музыкальная Академия имени Узеира Гаджибейли – первое высшее музыкальное учебное заведение на Востоке продолжает праздновать свой вековой юбилей. Торжественное празднование столь знаменательной даты отмечено  проведением целого ряда знаменательных мероприятий, концертов и научных конференций.

  Одним из знаковых событий в концертной жизни столицы стал концерт, организованный преподавателями и студентами кафедры «Камерный ансамбль» БМА, приуроченный к 100-летнему юбилею родного ВУЗа. Мероприятие состоялось 10 марта 2022 года в Большом зале БМА.

   На этом концерте студенты профессоров Кямали Неймановой, Фариды Ахмедбековой, Товхы Бабаевой и Талехи Алиевой своим исполнительским мастерством продемонстрировали достойное продолжение лучших традиций национального музыкального искусства. В интерпретации Джамали Абдинзаде, Кямрана Талыблы, Айтадж Кара, Гюнель Гаджиевой, Тахмины Худузаде, Гульназ Эльдарлы, Илахи Мамедовой, Лала Гёзаловой, Нигяр Гейдарли, Кямала Гадирова, Шамс Агазаде, Ламии Сархановой, Магомедали Пашазаде, Нигяр Аскеровой, Гейдара Хаятова, Эмиля Ахмедзаде, Азиза Панаха, Гамбара Мамедова, Аян Аслановой, Нигяр Аскеровой, Ляман Рагимовой, Мурада Керимова, Джейран Исаевой, Османа Мустафазаде, Али Амишова, Орхана Гусейнова и Нармины Исмаиловой прозвучали произведения мирового классического музыкального искусства. В концертную программу, посвященную 100-летию БМА, вошли сочинения Л.В. Бетховена, А. Дворжака, Э. Грига, И. Тактакишвили, Э. Эвазена, Д. Мийо, Б. Сметаны, Ф.Пуленка, С.Франка, Г.Малера.

  Концерт завершился бурными аплодисментами публики.