• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Bаyrаməlibəyli Nərminə Ənvər qızı

   

  Doĝum yeri vә tarixi:Azәrbaycan, Bakɪ ʂәh., 22. 03. 1952.


  Tәhsil: 1965 – 1971 –A.Zeynallɪ adɪna Musiqi texnikum (f-no). 1971 -1976 - Ü.Hacɪbәyli adɪna Azәrbaycan Dӧvlәt Konservatoriyasɪnɪn “Musiqi tarixi vә nәzәriyyəsi” fakűltәsi.


  Pedaqoji fәaliyyәti: 1976-2017- 16 saylɪ Bakɪ uʂaq musiqi mәktәbi.


  Elmi fәaliyyәti: 1995-sәnәtʂűnaslɪq namizәdi. 2006-ildәn Ü.Hacıbәyli adɪna Bakɪ Musiqi Akademiyasɪnɪn elmi-tədqiqat  laboratoriyasɪnın böyük elmi işçisi. Bir çox mәqalәlәrin vә konfrans mәruzәlәrinin  műәllifidir.   

  Kitablar: «Симфонические мугамы: жанрово-стилистические особенности и художественно-историческое значение» (Bakı: ADPU, 2016. – 101s.) dәrs vәsaiti. «Избранные статьи» (Bakı: «Mŭtәrcim», 2018. – 116 s.) mәqalәlәr toplusu. «Некоторые стилистические особенности жанра симфонического мугама в 70-90-е годы ХХ века». (Bakı: «Mŭtәrcim». 2019. – 96 s.) dәrs vәsaiti.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri