• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İsayev Zeynal Fazil oğlu

   

  Doğum tarixi: 1960-cı il noyabr ayının 28-də Salyan şəhərində anadan olmuşdur.

  Təhsili: 1977-ci ildə Bakı şəhəri 18 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) daxil olmuşdur.

  Elmi fəaliyyəıti: 2006-cı ildən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında əvvəlcə “Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi laboratoriyasında elmi işçi, sonra “Musiqi Akustikası” elmi-laboratoriyasında müdir, hal-hazırda isə “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmı-tədqiqat laboratoriyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır.

  Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları. I Tom. Musiqi Akustikası. Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti, “Letterpress” nəşriyyatı, B.,2009.360s.;

  • Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları. II Tom. Elektroakustika və müasir elektron musiqi texnikası elementləri, Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, B., 2010.184s.;
  • Müasir elektron musiqi texnikasının və kompüter texnologiyalarının əsasları. III Tom. Kompüter texnologiyalarının musiqi yaradıcılığına tətbiqi. Ali və orta ixtisas musiqi məktəbləri üçün dərs vəsaiti. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, B., 2010.192s.;

  Müasir ifaçılıqda musiqi-texniki vasitələrin tətbiqinə dair” Metodik vəsait 140200 –“Solo oxuma” ixtisas fənni üzrə HS Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət universitetinin nəşriyyatı, B., 2006. 95s.

  Elmi jurnal və toplularda nəşr olunmuş elmi məqalələrinin müəllifidir. Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli  elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri