• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Adıgözəlov Vasif

  "Lirik mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Vok-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Lirik mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Şur, 1994  -54 s.


   

  "Muğam-fantaziya". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Orq-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Muğam-fantaziya. (Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi 1-ci hissə). Adıgözəlov V. 


  Bakı: Az.Döv.Nəş-tı -2009.səh 13-24.


   

  "Nənəmin şahlıq quşu". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Kl-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nənəmin şahlıq quşu, 3 pərdə 6 şəkildə musiqili komediya librettosu Ə.Kürçaylınındır. Adıgözəlov V. 


  Bakı: İşıq, 1980 - 88 s.


   

  "Pyeslər". Vasif Adıgözəlov

  UOT: F-no-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər, 1- ci dəftər, fortepiano üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr-1964, 22s.


   

  "Rus xalqına eşq olsun". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Pr-ra 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rus xalqına eşq olsun, solist, qarışıq xor və simfonik orkestr üçün vokal-simfonik poema. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1967 - 79 s.


   

  "Sahilə gəl". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Vok-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sahilə gəl, fortepiano və səs üçün mahnılar. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1974 - 39 s.


   

  "Skripka ilə orkestr üçün konsert". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Skr-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skripka ilə orkestr üçün konsert, skripka ilə fortepiano üçün köçürmə. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1966 - 49 s.


   

  "Sonata, fortepiano üçün". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Fno-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, fortepiano üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1959 - 34 s.


   

  "Sonatina". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Vç-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonatina. Violonçel və fortepiano üçün. Adıgözəlov V. 
  Viola və fortepiano üçün işləyən A.Əlizadə.


  B.: 19s.


   

  "Üçüncü konsert". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Kl-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Üçüncü konsert. Fortepiano və orkestr üçün. Adıgözəlov V. 


  M.: "Sov.komp.", 1990, 114s.


   

  Not vərəqi nümünələri