• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əliverdibəyov Nazim

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Nazim Əliverdibəyov

  UOT:  Folk-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmələr. Əliverdibəyov N.
   

  Bakı: Azərnəşr - 1957, 13 s.   

  "Azərbaycan". Nazim Əliverdibəyov

  UOT:  Xor-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə qarışıq xor üçün. Əliverdibəyov N.
   

  Bakı: Azərnəşr - 1961, 7 s.   

  "Balet suita". Nazim Əliverdibəyov

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Balet  suita. Simfonik orkestr üçün. Partitura. Əliverdibəyov N.
   
   

  M.S.K-1963,116s.   

  "Bayatı-Şiraz muğamı". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Xor-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bayatı-Şiraz  muğamı  “A” kapella. Sözləri xalqındır. Əliverdibəyov N.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1969, 23 s.


   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Bayatı-Şiraz". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Orq-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bayatı-Şiraz. (Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının  orqan musiqisi 1-ci hissə ). Əliverdibəyov N.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Nəş-tı. 2009,səh 3-12.   

  "Döşəmə Koroğlu". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Döşəmə Koroğlu. Əliverdibəyov N.
  Sözləri:”Koroğlu” dastanından, aşıq mahnısı, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus, nəş-tı-1960, 4s.   

  "Dubeyt". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dubeyt aşıq mahnısı.  Əliverdibəyov N.
  Sözləri: A.Ələsgərindir, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus,nəş-tı-1960,3s.    

  "İki mahnı". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: Y.Həsənbəyovundur. Əliverdibəyov N.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1964,8s.   

  "Laçın". Nazim Əliverdibəyov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-50 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Laçın fortepiano üçün. Əliverdibəyov N.
  Bax: Yeqorova.L., Siroviç.R. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1965, səh 91-92.   

  Not vərəqi nümünələri