• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Niyazi

  "Şapurun mahnısı". Niyazi

  UOT: Vok 78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Şapurun mahnısı. Niyazi. 
  Bax:Qasımova S.,Tağızadə A., Mehmandarova A.
  ”Azərbaycan musiqi tarixinə dair müntəxəbat”
   
  Bakı: Maarif nəş-tı-1985,səh 11-13.   

  "Vətən nəğməsi". Niyazi

  UOT: F-no78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vətən nəğməsi. Niyazi. 

   
  Bakı: Azmuzqiz-1938,7s.   

  "Xosrov və Şirin". Şirinin ariyası. Niyazi

  UOT: F-no78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xosrov və Şirin, Şirinin ariyası. Niyazi. 
  Bax:Qasımova S.,Tağızadə A., Mehmandarova A.”Azərbaycan musiqi tarixinə dair müntəxəbat”.

   
  Bakı: Maarif nəş-tı-1985,səh 3-10.   

  "Xumar oldum". Niyazi

  UOT: P-ra 78  MG: N-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xumar oldum. Niyazi. 
  Bax:Atayev.F”Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün işləmələr” adlı,
  ali məktəblər üçün dərs vəsaiti, partitura.
   
  Bakı: 2015,səh 42-50.


   

  Not vərəqi nümünələri