• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Quliyev İsmayıl

  "İki mahnı". Quliyev İsmayıl

  UOT: Vok-78  MG: Q-82 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Quliyev İ. 

  Bakı: Azərnəşr - 1963, 12s.   

  "İki mahnı". Quliyev İsmayıl

  UOT: Vok-78  MG: Q-82 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Quliyev İ. 

  Bakı: Azərnəşr-1967, 10s.   

  "Orta divani". Quliyev İsmayıl

  UOT: Vok-78  MG: Q-82 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Orta divani,aşıq mahnısı.  Quliyev İ. 
  Sözləri:Ş.Teymurundur, fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.

  Bakı: Az.Döv.Mus.Nəşr.-1960,4s.   

  "Yaniq Kərəmi". Quliyev İsmayıl

  UOT: Vok-78  MG: Q-82 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Yaniq Kərəmi, Mirzəcanı, aşıq mahnısı. Quliyev İ. 
  Sözləri:Aşıq Kərəmindir,fortepiano ilə oxumaq üçün işləmə.

  Bakı:Az.Döv.Mus.Nəşr-1955,4s.   

  Not vərəqi nümünələri