• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hacıyev Rauf

  "Ana mən evlənirəm". Hacıyev Rauf

  UOT: Kl-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Ana mən evlənirəm, 2 pərdəli musiqili komediya. Hacıyev R.

   
  B.:”İşıq”nəş-tı-1983,118s.

   


  "Bakı haqqında mahnı". Hacıyev Rauf

  UOT: Vok-78  MG: H-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bakı haqqında mahnı, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Hacıyev R.

  Bakı: Azərnəşr - 1964, 6s.   

  "Birinci simfoniya". Hacıyev Rauf

  UOT: P-ra-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Birinci simfoniya (gənclik), simfonik orkestr üçün. Hacıyev R.

   
  B.:Azərnəşr, 1959, 163s.

   


  "Gənclik marşı". Hacıyev Rauf

  UOT: F-no 78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Gənclik marşı. Fortepiano ilə  oxumaq və xor üçün. Hacıyev R.

   
  B.:Azərnəşr, 1958, s. 6.

   


  "Gəncliyimiz". Hacıyev Rauf

  UOT: P-ra 78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Gəncliyimiz. Fortepiano ilə tək oxuyan və xor üçün. Hacıyev R.

   
  B.:Azərnəşr, 1959, s. 6.

   


  "Konsert". Hacıyev Rauf

  UOT: Kl-78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Konsert. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. Klavir. Hacıyev R.

   
  M.:Sov.Komp.-1978, 70s.

   


  "Mahnılar". Hacıyev Rauf

  UOT: Vok-78  MG: H-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Hacıyev R.

  Bakı: Sov.Komp - 1978, 71 s.   

  "Rəqs səhnələri. Qızların rəqsi.Xor rəqsi.Yallı.Vals". Hacıyev Rauf

  UOT: P-ra 78  MG: H-13      
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  Rəqs səhnələri.Qızların rəqsi.Xor rəqsi.Yallı.Vals. Hacıyev R.
  Bax:Sovet bəstəkarlarının orkestr əsərləri. Bur:11.Partitura.

   
  M.:Sov.komp-1984,səh-145-192.

   


  "Romeo mənim qonşumdur". Hacıyev Rauf

  UOT: Vok-78  MG: H-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Romeo mənim qonşumdur” operettasından parçalar,
  fortepiano ilə oxumaq üçün. Hacıyev R.

  Bakı: Azərnəşr-1961,22s.   

  "Sevgilim". Hacıyev Rauf

  UOT: Vok-78  MG: H-13 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevgilim, fortepiano ilə oxumaq üçün. Hacıyev R.

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 6s.   

  Not vərəqi nümünələri