• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ü.Hacıbəylinin virtual muzeyi

  Operalar

   «Leyli və Məcnun» operası

   «Leyli və Məcnun» operası

  Ü.Hacıbəylinin ilk operası. 1907 ildә yazılmış, 1908 il yanvarın 25-dә Tağıyev teatrında ilk tamaşası olmuşdur. İlk redaktәdә әsәr 5 pәrdә vә 6 şәkildә, sonrakı quruluşlarda 4 pәrdә, 6 şәkildә idi. "L. vә M."-la Azәrb. musiqi mәdәniyyәti tarixindә yeni bir dövr açılmış, eyni zamanda müsәlman Şәrqindә opera janrının әsası qoyulmuşdur. Opera M. Füzulinin eyniadlı poemasının motivlәri әsasında yazılmışdır. Librettonun müәllifi H.-dur. O, poemanın әsas ideya mәzmununu, şerlәrini olduğu kimi saxlamış, eyni zamanda orta әsr Şәrq alәminin ziddiyyәtli müһitini daһa qabarıq vermişdir. Belәliklә H. keçmişin obrazları vasitәsilә yaşadığı dövrün gәrgin inkişafı ilә seçilәn demokratik proseslәrini açıb göstәrmişdir.


  «Leyli və Məcnun» operasının not mətni «Leyli və Məcnun» operası  I pərdə. Giriş

  I pərdə. Xor "Şəbi hicran"

  I pərdə. Qızlar xoru "Bu gələn yara bənzər"

  III pərdə. Leyli və İbn Səlamın dueti

   

  «Koroğlu» operası

  «Koroğlu» operası

  Ü.Hacıbəylinin operası. Bәstәkarın yaradıcılığında kulminasiya mәrһәlәsi olan "K." dünya klassik operaları sırasında parlaq nümunәlәrdәn biridir. 5 pәrdәli bu operanın libretto müәlliflәri H. İsmayılov vә M. S. Ordubadidir. Librettonun yaradılmasında H. fәal iştirak etmişdir. H. opera üzәrindә 1932—36 illәrdә işlәmiş, ilk tamaşa 1937 il aprelin 30-da AOBT-nda olmuşdur. Azәrb.-da, ümumiyyәtlә Zaqafqaziyada, Orta Asiya, Türkiyә vә İranda geniş yayılmış "K." xalq dastanı operanın süjet әsasını tәşkil edir. Operanın musiqisindә Azәrb. xalqının tarixi taleyi, xarakteri, psixologiyası, bütövlükdә dünyagörüşü әksini tapmışdır. "K." tipik xalq qәһrәmanlıq dastanıdır. "K."-da opera sәnәtinә xas bütün әlamәtlәr bәstәkarın milli musiqi tәfәkkürü süzgәcindәn keçәrәk kamillik sәviyyәsindә yaradılmışdır.


  «Koroğlu» operası  I pərdə. Uvertyura 

  I pərdə. Nigarın ariyası

  II pərdə. Qızlar rəqsi

  II pərdə. Həsən xanın ariyası

  II pərdə. Nigarın ariyası

  III pərdə. Koroğlunun ariozosu

  III pərdə. Cəngi

  IV pərdə. Xanəndə qızın mahnısı və rəqs   

  IV pərdə. Koroğlunun aşıq mahnısı  

  IV pərdə. Cəngi

  V pərdə. Yekun səhnə, Koroğlu, Nigar və xalqın xoru