• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  24 mart 2022-ci il

  24 mart 2022-ci il tarixində Kazan şəhərində (Tatarıstan, Rusiya Federasiyası) “Müsəlman dünyasının müasir musiqisi”  təntənəli beynəlxalq tədbiri keçirilmişdir.

  Tədbir Volqaboyu Bolqarıstan tərəfindən İslamın rəsmi qəbul edilməsinin 1100 illiyinə təsadüf edib. Belə bir əlamətdar yubiley şərəfinə Kazan şəhərindəki Salih Saydaşev adına Dövlət Böyük Konsert Zalında Yaxın Şərq, Orta Asiya ölkələrinin, eləcə də Rusiya Federasiyanın müxtəlif regionlarının müasir bəstəkarlarının əsərlərinin ifasında konsert keçirilmişdir.

  Beynəlxalq tədbirdə Azərbaycan Respublikası istedadlı müasir Azərbaycan bəstəkarı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Aliyə Məmmədovanın əsəri ilə təmsil olunub. Ayrat Kaşayevin nəzarəti altında N.G. Jiganov Kazan Dövlət Konservatoriyasının Simfonik Orkestrinin ifasında A.MəmmədovanınXəyal” 2 nömrəli simfoniyası səsləndirilib.

  Aliyə Məmmədova müasir Azərbaycan bəstəkarlar məktəbinin tanınmış nümayəndəsidir. Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Bakı Musiqi Akademiyası)  professor Fərəc Qarayevin bəstəkarlıq sinfində (1996) məzunudur. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi AkademiyasınınMusiqi nəzəriyyəsikafedrasının dosenti. Bəstəkarların Beynəlxalq Müsabiqəsinin laureatı. P. İ. Yurgenson (2001, Moskva, II mükafat). Simfonik, kamera, vokal və instrumental musiqinin müəllifidir.

  Bəstəkarın əsərləri arasında xüsusilə qeyd etmək olar: solo gitara üçün “Səssizliklə dialoq” (1995), 2 simli kvartet, “Heitere traurigkeit” (2004), “Səslərin səyahəti”, 2 simfoniya, “Şövq” (2019) ) solo skripka üçün, skripka və hazırlanmış fortepiano üçün musiqi və s. Müəllifin əsərləri "SoNoR", "Con Tempo" (Azərbaycan), Ensemble Reconsil Wien (Avstriya), "TaG Ensemble" (İsveçrə), New Music Studio (Rusiya) kimi ansambllarda ifa olunub. Bəstəkar Azərbaycanın xalq artistləri Rauf Abdullayev, Fexrəddin Kərimov, əməkdar artist Fuad İbrahimov, Bernard Volf (Almaniya), Roland Freizitzer (Avstriya), Vladimir Runçak (Ukrayna) kimi tanınmış dirijorlarla əməkdaşlıq edib.

  Müəllif 2-ci simfoniya – “Xəyal” (2021) uzun illər üzərində işləyir. Əsərin premyerası bu yaxınlarda keçirilib. Simfoniyada ötən əsrin 90-cı illərinin faciəvi ab-havasının öz əksini tapması simvolik xarakter daşıyır. Simfoniyanın musiqisi obrazlı rənglərin geniş palitrasını nümayiş etdirir: həm narahatedici, həm tutqun dramatik, həm də parlaq, sevincli, şən qələbə əhval-ruhiyyəsi ilə doludur. Essenin gizli proqramlaşdırılması 5 hissədə təqdim olunan əsas fikrin inkişaf ardıcıllığını nümayiş etdirir.

  I hissə - Con esaltazione

  II hissə - Agitato. Affettuoz

  III hissə - Lento, ad libitum

  IV hissə - Adagio

  V hissə - Presto esaltazione

  24 марта 2022 года в городе Казань (Татарстан, Российская Федерация) состоялось торжественное международное мероприятие «Современная музыка мусульманского мира». Проведение мероприятия было приурочено к 1100-летию официального принятия Ислама Волжской Булгарией. В честь столь знаменательного юбилея в Государственном Большом Концертном Зале имени Салиха Сайдашева города Казани прошёл концерт, на котором прозвучали произведения современных композиторов стран Ближнего Востока, Центральной Азии, а также различных регионов Российской Федерации. Азербайджанская Республика на международном мероприятии была представлена произведением видного современного азербайджанского композитора, доцента Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибейли Алии Мамедовой. Симфония №2 “Khayal” А.Мамедовой прозвучала в исполнении симфонического оркестра Симфонического оркестра Казанской Государственной Консерватории им. Н.Г.Жиганова под управлением Айрата Кашаева.
  Алия Мамедова - известный представитель современной Азербайджанской композиторской школы. Выпускница Азербайджанской Государственной консерватории им. Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская Музыкальная Академия) по классу композиции профессора Фараджа Караева (1996). Доцент кафедры «Теория музыки» Бакинской Музыкальной Академии им.У.Гаджибейли. Лауреат Международного Конкурса композиторов им. П. И. Юргенсона (2001, Москва, II премия). Автор симфонической, камерной, вокально-инструментальной музыки. Среди сочинений композитора можно особо отметить: “Dialogue with silence” (1995) для гитары соло, 2 струнных квартета, “Heitere traurigkeit” (2004), “Travel of sounds”, 2 симфонии, “Shovg” (2019) для скрипки соло, Музыка для скрипки и приготовленного рояля и др. Произведения автора исполнялись такими коллективами, как “SoNoR”, “Con Tempo” (Азербайджан), Ensemble Reconsil Wien (Австрия), “TaG Ensemble” (Швейцария), Студия Новой Музыки (Россия) и др. Композитор сотрудничала с такими известными дирижёрами, как Народные артисты Азербайджана Рауф Абдуллаев, Фехреддин Керимов, Заслуженный артист Фуад Ибрагимов, Бернард Вулф (Германия), Роланд Фрайзитцер (Австрия), Владимир Рунчак (Украина) и др.
  Над 2-ой симфонией – “Khayal” (2021) автор работал долгие годы. Недавно состоялась премьера сочинения. Символично, что в симфонии нашла своё отражение трагическая атмосфера 90-х годов прошлого столетия. Музыка симфонии демонстрирует широкую палитру образных красок: и тревожных, сумрачно-драматичных, и светлых, проникнутых радостным, приподнятым настроением победы. Скрытая программность сочинения демонстрирует последовательность развития основной идеи, которая представлена в 5-ти частях.
  I часть - Con esaltazione
  II часть - Agitato. Affettuoso
  III часть - Lento, ad libitum
  IV часть - Adagio
  V часть - Presto esaltazione