• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  27 aprel 2022-ci il

   27 aprel 2022-ci il tarixində Beynəlxalq Muğam Mərkəzində "Baharın gülüşü" adlı konsert keçirildi.

  Layihənin bədii rəhbəri və müəllifi Əməkdar Müəllim, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Gülnarə Adcalovadır. Həmin axşam məntiqlə qurulmuş dramaturgiya ilə zalda tamaşaçılar qarşısında əsl tamaşa açıldı. Konsert proqramı müxtəlif janrlara və tarixi dövrlərə aid musiqi nümunələrini özündə əks etdirən geniş və rəngarəng repertuarı əhatə etmişdir.

  Tarixi baxış prinsipinə əsaslanan xüsusi konsept sayəsində konsert zamanı tamaşaçılar sanki zaman maşını kimi əsrdən əsrə hərəkət edərək, 18-ci əsr klassiklərinin, 19-cu əsr romantiklərinin qələmə aldığı musiqi əsərlərindən eləcə də müasirlərimiz, Azərbaycan xalq mahnılarından həzz ala bildilər.  Müxtəlif xarakterli və müxtəlif janrlı musiqi üçün xüsusi atmosferin yaradılmasında fərdi seçilmiş işıqlandırma, eləcə də hər bir musiqi əsərini müşayiət edən vizual təsvirlər mühüm rol oynamışdır.

  Həmin axşam səhnədə baş qəhrəman Azərbaycanın Əməkdar artisti, solist olub Azərbaycan Dövlət Akademik Teatrı Opera və Balet Teatrının və Azərbaycan Dövlət Xoru Kapellasının solisti Anton Fershtandt idi. Vokalçının ifasında  V. A. Motsartın “Fiqaronun toyu” operasından Fiqaronun ariyası, P.İ. Çaykovskinin “Qaratoxmaq qadın” operasından Tomskinin mahnısı, A.Darqomıjskinin romansları, Q. Qarayevin “Üç caz pyesi” silsiləsi, həmçinin C.Kern, N.Brodski və E.Preslinin mahnıları səsləndirildi. Bundan əlavə konsertdə A.Ferştandt S.Prokofyevin “Boz paltar” romansını və Sviridovun “Peterburq” silsiləsindən  iki romansını – “Peterburq mahnısı”nı və “Uzaqlardan gətirilmiş külək”i ifa etdi.

  Qeyd edək ki, A.Ferştandt Azərbaycanda bu əsərləri repertuarına daxil edən ilk ifaçıdır. Bir konsert proqramı çərçivəsində belə rəngarəng repertuarla çıxış etmək asan məsələ deyil. Bununla belə, A.Ferştandt hər bir musiqi nömrəsi üçün düzgün vokal və aktyorluq rənglərini seçərək asanlıqla, parlaq və inandırıcı şəkildə bir obrazdan digərinə keçid edə bilirdi.

  Qeyd edək ki, sadalanan əsərlərin fortepiano hissəsini respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları Nərminə İsmayılova, Cəmalə Abdinzadə, Zəhra Cahan Şıxəliyeva, Əzizə Ağazadə və İlqar Əliyev ifa ediblər. Solo fortepiano əsərləri də konsert proqramının mühüm hissəsinə çevrildi. Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri, respublika və beynəlxalq müsabiqələrin laureatları Nərminə İsmayılova, Cəmalə Abdinzadə və Zəhra Cahan Şıxəliyeva A.Skryabin, Q.Qarayev və F.Bədəlbəylinin prelüdlərini ifa etdilər.

  Musiqili gecənin sonunda əməkdar artist, BMA-nın baş müəllimi Naala Baratelianın dirijorluğu ilə beynəlxalq müsabiqələr laureatı “Lumineux” vokal-xor ansamblının çıxışı ilə konsert proqramı daha da zənginləşdirildi. Musiqiçilər “Basma basma tağları”, “Dağlarda çiçək” Azərbaycan xalq mahnılarını, həmçinin İrvinq Berlinin “Blue sky” kompozisiyasını ifa etdilər.

  Onu da qeyd edək ki, tədbirin qonaqları arasında SSRİ xalq artisti, BMA-nın rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli, Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Maksud İbrahimbəyov, Anna İbrahimbəyova, BMA-nın tədris işləri üzrə prorektoru, Əməkdar müəllim, Professor Nərminə Quliyeva. Parlaq və həyəcanlı musiqili gecə minnətdar tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə başa çatıb.

  Onu da qeyd edək ki, tədbirin qonaqları arasında SSRİ Xalq artisti, BMA-nın rektoru, professor Fərhad Bədəlbəyli, Maqsud İbrahimbəyov adına Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru  Anna İbrahimbəyova və BMA-nın Tədris işləri üzrə prorektoru, Əməkdar müəllim, Professor Nərminə Quliyeva yer almışdır. Parlaq və rəngarəng musiqili gecə tamaşaçıların gurultulu alqışları ilə başa çatdı.  

   

  27 апреля 2022 года в Международном центре Мугама  состоялся концерт  "Baharın gülüşü".

  Художественным руководителем и автором проекта является Заслуженный педагог, профессор Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли Гюльнара Аджалова. В этот вечер перед зрителями в зале развернулся настоящий спектакль, с логически выстроенной драматургией. Концертная программа охватила широкий и разнообразный репертуар, вобравший в себя музыку разных жанров и исторических эпох. Благодаря особой концепции, основанной на принципе исторического обзора, во время концерта публика, как на машине времени смогла перемещаться из века в век, наслаждаясь музыкальными сочинениями, написанными классиками 18 века, романтиками 19 века, нашими современниками, а также азербайджанскими народными произведениями. В создании особой атмосферы для разнохарактерной и разножанровой музыки важную роль сыграли индивидуально подобранные освещение, а также визуальные образы, сопровождавшие каждое музыкальное сочинение.

  Главным героем на сцене в этот вечер стал заслуженный артист Азербайджана, солист Азербайджанского Государственного Академического театра Оперы и Балета и Азербайджанской Государственной хоровой капеллы Антон Ферштандт. В исполнении музыканта прозвучали Ария Фигаро из оперы В.А.Моцарта "Свадьба Фигаро", песня Томского из оперы П.Чайковского "Пиковая дама", романсы А.Даргомыжского,  цикл "3 джазовые пьесы" К.Караева, а также песни Дж.Керна, Н.Бродского и Э.Пресли. Кроме того, на концерте А.Ферштандт исполнил романс С.Прокофьева "Серое платье" и два романса  Свиридова из цикла "Петербург" - "Петербургская песенка" и "Ветер принёс из далека". Отметим, что А.Ферштандт является первым исполнителем в Азербайджане, включившим в свой репертуар эти  произведения. Исполнять в рамках одной концертной программы столь разнообразный репертуар - непростая задача. Однако А.Ферштандт с лёгкостью, ярко и убедительно перевоплощался из одного образа в другой,  подбирая нужные вокальные и актерские краски для каждого музыкального номера. Отметим, что фортепианная партия перечисленных произведений прозвучала в исполнении лауреатов республиканских и международных конкурсов Нармины Исмаиловой, Джамали Абдинзаде, Захры Джахан Шихалиевой, Азизы Агазаде и Ильгара Алиева.

  Важной частью концертной программы также стали сольные  фортепианные сочинения. В исполнении студентов Бакинской Музыкальной Академии, лауреатов республиканских и международных конкурсов Нармины Исмаиловой, Джамали Абдинзаде и Захры Джахан Шихалиевой прозвучали прелюдии А.Скрябина, К.Караева и Ф.Бадалбейли.

  В завершении музыкального вечера концертную программу украсило выступление лауреата международных конкурсов вокально-хорового ансамбля "Lumineux" под управлением заслуженной артистки, старшего преподавателя БМА Наалы Барателия. В исполнении музыкантов прозвучали азербайджанские народные песни "Basma basma tağları", "Dağlarda çiçək", а также композиция Ирвинга Берлина "Blue sky".

  Отметим также, что среди гостей мероприятия были Народный артист СССР, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли,  директор центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, проректор БМА по учебной работе, заслуженный педагог, профессор Нармина Гулиева.

  Яркий и увлекательный музыкальный вечер  завершился бурными аплодисментами благодарных зрителей.