• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Məmmədova Həbibə Vaqif qızı

   Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

  Aparıcı elmi işçi.

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 09.08.1983

  Təhsil: 1990-2001 Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi məktəbi – fərqlənmə diplomu; 2001-2005 Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (bakalavr) - fərqlənmə diplomu; 2006-2008 Azərbaycan Milli Konservatoriyası (magistr) - fərqlənmə diplomu; 2008-2011 Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Doktorantura
  Pedaqoji fəaliyyəti: 2004-2009- Bakı Musiqi Akademiyasının “Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi” kafedrasında - laborant; 2009-2013 Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi-tədqiqat laboratoriyasında - Elmi işçi; 2012-2014 Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi-tədqiqat laboratoriyasında - Böyük Elmi işçi; 2012-2013 Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasında - müəllim; 2013-2014 Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasında – baş müəllim; 2014 Bakı Musiqi Akademiyasında Dosent vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2015 Bakı Musiqi Akademiyasının Elmi-tədqiqat laboratoriyasında - Aparıcı Elmi işçi; 2016 Bakı Musiqi Akademiyası Doktorantura üzrə 3 doktorantın Elmi rəhbəri. 2013-cü ildən hazırki dövrə qədər Bakı Musiqi Akademiyasının F/D 02.151 Dissertasiya Şurasının Elmi Katibi; 2017-ci ildən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında müəllim (saat hesabı); 2018-ci ildən Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında müəllim (əvəzçi müəllim).

  Elmi fəaliyyəti: “Tarixi-qəhrəmanlıq mövzusu Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında”. Dərs vəsaiti, Bakı, 2014; “Azərbaycan şifahi ənənəli musiqi irsində tarixi-qəhrəmanlıq mövzusunun təcəssümü (Elmi ədəbiyyatın icmalı)”. Metodik vəsait, Bakı, 2014; “Tarixi-qəhrəmanlıq mövzulu aşıq havalarının musiqi dilinin təhlili”. Metodik vəsait, Bakı, 2014
  Məqalələr – 1. Türkiyə və Azərbaycan mədəniyyətində yeni əməkdaşlıq. // «Musiqi dünyası» jurnalı 1-2/23-2005, s. 234-235; 2. Azərbaycan tarixi mahnılarının nota salınmış yeni nümunələri. // «Musiqi dünyası» jurnalı 3-4/25-2005, s. 199-202; 3. Bəstəkarın yaradıcılıq gecəsi. // «Musiqi dünyası» jurnalı 1-2/31-2007, s. 209; 4. Azərbaycan bəstəkarlarının opera yaradıcılığında Qarabağ mövzusu. // Kültür evreni (ulus¬lararası sosyal bilimler dergisi). № 5, Ankara-Türkiyə, 2010, s. 337-342; 5. Vasif Adıgözəlovun «Natəvan» operasında «Qarabağ şikəstəsi» zərbi muğamından istifadə. // «Konservatoriya» (elmi nəşr). № 2 (8), Bakı, 2010, s. 125-130; 6. Firəngiz Əlizadənin «Qarabağnamə» («İntizar») operası. // «Müasir mədəniyyətşünaslıq» jurnalı. № 3 (5), Bakı, 2010, s. 64-68; 7. «Vətən» operasında müharibə mövzusunun təzahürü. // «Mədəni-maarif» jurnalı, № 11, Bakı, 2010, s. 25-28; 8. «Vətən» operasında müharibə mövzusunun təzahürü. // «Mədəni-maarif» jurnalı, № 11, Bakı, 2010, s. 25-28; 9. «Koroğlu» operasında qəhrəmanlıq motivləri. // «Mədəni-maarif» jurnalı, № 12, Bakı, 2010, s. 18-20; 10. Q.Qarayev və C.Hacıyevin «Vətən» operasının dramaturji inkişafında xorların rolu. // «Musiqi dünyası» jurnalı, № 3/44, Bakı, 2010, s. 45-50; 11. Azərbaycan bəstəkarlarının operalarında tarixi-qəhrəmanlıq mövzusuna bir baxış. // «Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri» (Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi), № 1, Bakı, 2011, s. 252-255; 12. Azərbaycan operasında inqilabi mövzu. // «Musiqi dünyası» jurnalı, № 2/47, Bakı, 2011, s. 109-111 ; 13. Героико-историческая тематика в Азербайджанских мугамных операх начала ХХ века. // Поиск. Международный научный журнал Министерства образования и науки. № 2 (1), Казахстан, 2011, с. 207-211; 14. Tarixi-qəhrəmanlıq mövzulu aşıq havalarının araşdırılmasına dair. «Konservatoriya» (elmi nəşr). № 2 (20), Bakı, 2013, s. 139-143
  Qəhrəmanlıq dastanlarının Azərbaycan operalarında təcəssümü. // «Musiqi dünyası» jurnalı, № 3/4, Bakı, 2014, s. 126-136
  Bununla yanaşı həmçinin beynəlxalq konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. 1. Историко-героические песни в традиционной азербайджанской музыке. / Искусство глазами молодых. Материалы I Международной (V Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 23-24 апреля 2009 г. Красноярск 2009 г. с.39; 2. Azerbaycanda Köroğlu Havaları – Köroğlu Destanı Esasında. / Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Türkiyə-Bolu, 17-18 Ekim, 2009, S. 448-455; 3. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında tarixi-qəhrəmani mövzunun təcəssümü. / Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2010, s. 289-290; 4. Azərbaycanın tarixi-qəhrəmani mövzulu əsərlərinin gənclərə aşılanması. / Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqi-qatçıların Ümumrespublika elmi konfransı. Tezislər. Qafqaz Universiteti. Bakı, 06-07 may, 2010, s. 316-317; 5. Türkiyə və Azərbaycanda tarixi-qəhrəmanlıq türküləri. / Uluslararası Malatya Türk Halk Müziği Sempozyumu. 11-13 kasım, Türkiyə- Malatya 2011; 6. Üzeyir Hacıbəylinin «Leyli və Məjnun» operasında qəhrəmanlıq ideyalarının təjəssümü. / Üzeyir Hacıbəyli 125, Bakı Musiqi Akademiyasının 90 illik yubileylərinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 31 may-2 iyun, 2011; 7. Musiqi irsimizdə Böyük İpek Yolu. / Uluslararası «İpek yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası» Bilgi Şöleni. Cumhurbaşkanı Abdulla Gülün himayesinde gecirmişdir. 3-6 Ekim 2013, Ankara-Türkiyə; 8. Aşık yaratıcılığında Köroğlu mevzusu. V Uluslararası Bolu Tarihi Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Türkiyə-Bolu, 26-28 Eylül, 2014; 9. Türk halklarının şarkılarında tür özelliği. I Uluslararası Müzik ve Dans Kongressi. 6-8 may Türkiyə-Diyarbakır, 2015; 10. Azərbaycan və Türkiyə musiqisində “Koroğlu” dastanı. Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi IX Beynəlxalq Simpoziumu, 7-14 sentyabr 2015 Verona –İtaliya; 11. Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi. II Uluslararası Müzik ve Dans Kongressi. 26-28 sentyabr.Türkiyə-Muğla, 2016; 12. Azerbaycan Halk Müziğinde Yallı Dansı. III Uluslararası Müzik ve Dans Kongressi. 20-22 oktyabr.Türkiyə-Marmaris, 2017; 13. Müzik Derslerinde Vatanseverlik Özellikleri Öğretimi. Müzik’te; stratejik yaklaşimlar uluslararası Simpoziumu. “Eğitim, kurumlar, kültür politikalari, yayincilik, terminoloji". 09 - 11 may. Türkiyə-Istanbul, 2018; 14. Azerbaycan'da Muğam İfaçılığının Gelişimi. 33rd World Conference of International Society for Music Education. İSME 2018. 15-20 iyul. Azərbayca-Bakı, 2018; 15. Azerbaycan bestecilerinin eserlerinde Türk teması. III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART & CULTURE ECSAC’18 – NORTHERN CYPRUS Gazimağusa, 12-14 Oktyabr. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyeti. 2018; 16. Türksoylu xalqların musiqisindә Koroğlu obrazı. IV Uluslararası Müzik ve Dans Kongressi. 19-21 oktyabr.Türkiyə-Bodrum, 2018; 17. Urfa Sıra Geceleri ve Azerbaycan Meyhana Meclislerinin Mukayesesi. Uluslararası ''Geçmişten günümüze Urfa’da müzik'' Simpoziumu. 15-18 Noyabr. Türkiyə-Şanlıurfa.2018

  Təşkilatçılıq və iştirak etdiyi işlər: 1. 19-21 Oktyabr 2018-ci il Müzik ve Dans Kongressi – Koordinator və Elmi Komitənin üzvü. Türkiyə-Bodrum; 2. 33rd World Conference of International Society for Music Education. İSME 2018. 15-20 iyul. Azərbayca-Bakı, 2018 – Bakı Musiqi Akademiyası üzrə Koordinator; 3. 20-22 Oktyabr 2017-ci il Müzik ve Dans Kongressi – Azərbaycan üzrə Təşkilatçı və Elmi Komitənin üzvü. Türkiyə-Marmaris; 4. 26-28 Sentyabr 2016-cı il Müzik ve Dans Kongressi – Azərbaycan üzrə Təşkilatçı və Elmi Komitənin üzvü. Türkiyə-Muğla; 5. 6-8 May 2015-ci il Müzik ve Dans Kongressi – Azərbaycan üzrə Təşkilatçı və Elmi Komitənin üzvü. Türkiyə-Diyarbakır; 6. 23 Yanvar 2014-cü il “Türk musiqi Axşamı” Konsertinin Təşkilatçısı Konsertdə iştirak edirdilər: Hüsnü Şenlendirici, Orhan Şallıel, Mustafa Yıldızdoğan. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Opera-Studiya Salonu; 7. İki cilddən ibarət Azərbaycan xalq mahnıları toplusunun korrektoru. (Tərtibçi - Siyavuş Kərimi) 2005-ci il; 8. 2 Ali məktəb – Ege Universitesi Türk Musiqisi Dövlət Konservatoriyası və Bakı Musiqi Akademiyasının arasında bağlanmış qarşılıqlı müqavilə əsasında 2004-cü ilin may ayında Şamaxı, dekabr ayında isə Gəncə və Qazax rayonlarında folklor ekspedisiyasında iştirak etmişdir. 2004-cü il.

   

   

  Laboratoriyasının elmi işçiləri