• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Ü.Hacıbәyov. Ermәni-müsәlman sülһ mәclisinә dair.

  «İrşad», 14 fevral 1906, № 46.

  Tamam bir ildir ki, vәtәni-әzizimiz Qafqaz öz balalarının qanına bulanmaqdadır. Tamam bir ildir ki, minlәrlә ciyәrlәr qırğınlar atәşindәn od tutub yanmaqdadır. Bu bir ilin içindә neçә min canlar tәlәf oldu. Neçә-neçә ailәlәr başsız, ata-analar oğulsuz, bacılar qardaşsız, qardaşlar bacısız qaldılar. Evlәr talan oldu, oda yaxıldı. Abad şәһәr vә köylәrimiz xarabaya döndü. Yurd itdi, yuva dağıldı. ...sәbәbi dә ermәni-müsәlman davası oldu.

  Belә bir-birinin iç vә çölünü bilәcәk dәrәcәdә yekdigәrinә yaxın olan qonşular, bir-birinin eһtiyacatı һәyatiyyәsini rәf etmәkdә һeç bir müzayiqәdә bulunmayan, münasibati-düstanә sayәsindә ömürlәrinin bir qәdәrini daim müzayiqә, müsaһibә, mülatifә,

  mülabәsә vә sairlәri kimi sәmimi dostluq vә xeyirxaһlığı izһar edәn һüsni müamilәdә keçirmәkdә olan iki һәmadvar tayfa öz içlәrindәcә peyda olan lә'in, bәğiz, vә xәbis nakәslәrin һәrәkatı-şeytanәtkaranasinә uyub, xaһ-naxaһ biri-birinә yağı oldular. Bәs deyil, bir-birini tәlәf vә yox etmәyә bel qurşadılar... Top vә tüfәng sәsi asimanә bülәnd oldu, iki dost bir-birinә atırdı, tiğ vә xәncәr parıltısı göz qamaşdırırdı. İki qonşu bir-birini doğrayırdı. Kәndlәrdәn, şәһәrlәr-dәn od vә duman qalxır, һәr yeri bir kuһi-atәşfişanә döndәrirdi. İki һәmcavar tayfa bir-birini atәş içindә yandırırdı... Göz yaşı qana qatışdı, qan qurşağa çıxdı...

  Belә bir misli körünmәmiş müdһiş faciә bir ildir ki, davam etmәkdәdir vә bundan sonra da davam etsә, bu iki tayfanın biri bilmәrrә fovt olub, yer üzündә bir adı qalacaq desәm xәta etmәrәm, zәnn edirәm. Lakin bәs bütün bu bir tayfanın bir takım lә'in, insansevmәz, fasiq vә fasidlәr ucundan badi-fәnaya getmәsi rәvamıdır? Bunu vicdanımız qәbul etmәz vә etmәsin gәrәk vә illa mә'sum vә bigünaһ tökülәn qanların günaһı, yanmış ciyәrlәrin aһı bizi naһaq qoymaz. Buna bir әlac lazımdır. Әlac isә bu qital vә qırğının müsәbbiblәrini tapıb yox etmәkdir. Bu müsabiblәr dә müxasimәdә bulunan bu iki tayfanın һansı birindә olduğu indi, һamıya mә'lumdur. Vә bunu da bilmәlidir ki, sadәlövһ müsәlmanlar, һeç bir vaxtda vә һeç bir һalda qonşuları ermәnilәrlә dava etmәk fikrindә deyildilәr. Çünki belә bir naküvarә iş icrasına müsәlmanları vadar edәcәk bir mәqsәd yoxdur. Vә bir dә müsәlmanlar— sözün açığı—elә bir mә'nәvi nәşvü-nüma vә tәrәqqi dәrәcәsinә çatmayıblar ki, bir mәqsәd vә yaxud bir fikir ilә ağıllıları mәşğul ola. Min adam min söz desin müsәlmanlar bu һadisati-müәssәfәnin başlanmasına bais olmadıqlarından әmindirlәr vә ermәnilәr әleyһinә qәlblәrindә bir pis fikir pünһan deyildi. Bununla belә, һәmәvaxt, sülһә talib idilәr, ermәnilәr dәxi nә mәrtәbә sülһә mail olduqlarını bu mәclisdә izһar edәrlәr. İnşaallaһ һәr iki tәrәf mәtin bir sülһ әqdi ilә xüsumәti kamilәn rәf' etmәk üçün bәqәdri-imkan sәrfi-müsai edәrlәr.