• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Dünyada әn alçaq sifәtlәrin birisi, zәnnimcә, cür'әtsizlikdir. Bu sifәt çox vaxt insanın bәdbәxtliyinә belә sәbәb olur. Cür'әtsiz adamdan yaxşı iş baş vermәz, sairlәrin müsibәtinә dәxi bais olar.

  Cür'әtsiz yoldaşdan uzaq olmaq yaxşıdır. Cür'әtsiz adam һeç bir tәşәbbüsә müvәffәq olmaz. İşini xarab edәr, һeç bir sәmәrә görmәyib, әldәn buraxar. Halbuki һәr bir işdә cür'әt lazımdır. Cur'әt insana qanad verәr vә müvәffәqiyyәtini tә'min etmiş kimi olar.

  Bu gün ticarәt, sәnәt, elm kәsb etmәk, fәnn öyrәnmәk kimi böyük işlәrә iqdam edәn kәs cur'әtlilik sifәtinә һaiz olmasa, layiqincә faydamәnd olamaz. Cür'әtsiz һәmişә cur'әtlinin ayaqaltısı olar. Bir ailә әrkanından tutmuş dövlәtlәrә kimi cur'әtli ilә cur'әtsizin arasında böyuk bir fәrq müşaһidә olunur. Cür'әtli sәadәt vә xoşbәxtlik sayәsindә dolanarkәn, cur'әtsiz mәzәllәt altında mütәzәyyiq, fәna bir ovza ilә ömör keçirәr. Cür'әtli oğul yox mәnzilәsindә olan ata evini abad edәr, cür'әtsiz isә atasının abad evini xarabazara döndәrәr.

  Bu gün cür'әtli ingilislәr, amerikalılar kürreyi-әrzin һәr bir nöqtәsindә һökm fәrmadırlar. Cür'әtsiz İran isә әğyar tәcavüzündәn dәxi özünü qorumağa qadir deyildir.

  Biz, Rusiya müsәlmanları dәxi artıq bir cür'әt saһibi olduğumuzu meydana çıxara bilmәrik, bizcә cür'әt ölübdur, әһya etmәk lazımdır.

  Ticarәtimizin һәmcivarlarımıza nisbәtәn kasadlığı, dürlü-dürlü mәnfәәtli sәnәtlәrdәn mәһrum olmağımız, elm vә fәnndә dala qalmağımız, һamısı bizim cür'әtsizliyimizdәn naşidir. Bizi saxlayan tәk bizim bәsalәtimizdir ki, o da belә qalsaq, yavaş-yavaş itәr vә yox olar. Cür'әtsizlik bizi mәdәniyyәtdәn uzaqlaşdırır. Odur ki, bizlәrdәn gözә görkәmli vә şayani diqqәt әmәllәr nüdrәtәn sadiq olur.

  Biz bir işә iqdam etmәdәn qabaq öz acizliyimizi iqrar edәrәk, mәzkur işdәn һeç bir şey çıxmayacağını һökmәn özümüzә yәqin edirik vә şövqü һәvәsdәn düşüb, әbәs yerә fürsәtimizi әldәn buraxırıq. Birimiz bir iş tutmaq istәdikdә digәrimiz ona mane olub, cür'әtsizlәrә mәnsub bir әda ilә sәn”yaxud biz bacarası iş deyil”—deyә bu işdәn sәrf nәzәr etmәyi dәxi tövsiyә edirik. Biz eşidirik ki, filan müsәlman filan böyük işә iqdam edibdir. Yaxud, filan işdәn ötrü Amerika kimi bir yerә getmәk istәyib. O saat biz (guya ilһami-rәbbani ilә) o işlәrdәn bir şey çıxarmayacağını qәti xәbәr verib, “çünki» müsәlmanlardan belә-belә işlәr baş vermәz, bu ittifaqda ermәnidәn danış, biz müsәlman belә işlәri bacarmarıq” kimi cәbunlara mәxsus bir ümidsizliyә bunu da әlavә edirik.

  Belә çıxır ki, biz һәr bir ittifaqda nikbinlәrdәn әdd olunduğumuz һalda, tәk bir bu yerdә bәdbinalığı qәbul dirik. Görünür bizim öz qüdrәtimizә e'tiqadımız yoxdur, Varmışsa da itibdir. Budur ki, indi bizim cür'әtsizliyimiz vә acizliyimizә müqәr olmağımız һәr bir iş müqabilindә әl-ayağımızı bağlayıb, bizi һәrәkәtsiz buraxır. Cür'әtsizlikdәn başqa bir dә, ümumiyyәt e'tibarilә, digәr bir fәna süfәt dәxi müşaһidә olunur. Bu da acizlikdir. Balaca bir müsibәt vә bәdbәxtliyә düçar olanda biz özümüzü, bilmәrrә, itiririk. Әslinә baxsan, bu da bizim cür'әtsizliyimizdәn doğan bir sifәtdir.

  Söz yoxdur ki, bir işә iqdam edib, başs aparmağa çalışan adam bu yolda neçә-neçә maneәlәrә vә çәtinliklәrә düçar olacaqdır. «Zәһmәtsiz bal yemәk olmaz»—öz türklәrimizin zәrbi-mәsәlidir. Liһaza, biz bu mәsәl fәһvası ilә müvafiqәt elәmәyib, başladığımız işi cüz'i bir çәtinliyә tәsadüf edәndә buraxıb, әl götürürük. Halbuki insan başladığı işi başa aparmaq üçün tәsadüf edәn maneә vә çәtinliklәri bir-bir dәf vә rәf'ә çalışmalıdır ki, mәqsәdinә nail olduqda da kamiyab olsun. Vә illa, һәr bir çәtinlik müqabilindә aciz qalıb, mәqsәdimizdәn sәrfi-nәzәr etsәk, mütlәqa başqalara möһtac olacayıq. Möһtaclıq da, mә'lum olduğu üzrә, insanın tәnәzzülünә yardım edәn bir bәdbәxtlikdir. Hәr bir saһibkara lazımdır ki, һәmişә tәrәqqiyә mayil olsun, әtalәt vә bәtaәt ilә iş görsәk gündәngünә tәnәzzüldә qalacayıq. Әsrimiz isә tәrәqqi әsridir.

  Bizim һәr birimiz gәrәk işini tәrәqqiyә mindirmәyә çalışsın. Ona görә dә һeç bir tәşәbbüs müqabilindә özümüzü aciz bilib, cür'әtsizlik etmәmәliyik. İnsan ruzigarın önümüzә yumalatdığı çәtinliklәrlә mübarizәdә olmaq üçün yaranıbdır.. Acizlik vә cür'әtsizlik göstәrmәkdәnsә, mübarizә edib, ruzigara basılmamaq әfzәldir.