Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

AZƏRBAYCANIN REGİONLARI ÜÇÜN MƏKTƏB-STUDİYANIN 2021-2022-ci TƏDRİS İLİNDƏ PULSUZ ONLAYN USTAD DƏRSLƏRİ


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası müəllim və tələbə heyətinin nəzərinə

ELAN


ORTA İXTİSAS MUSİQİ MƏKTƏB-STUDİYASINA MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİ UŞAQLARIN QƏBULU ÜÇÜN ÖDƏNİŞSİZ HAZIRLIQ KURSLARI TƏŞKİL EDİR

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ОРГАНИЗУЕТ БЕСПЛАТНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ-СТУДИЮ


Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.

İxtisas imtahanının proqram tələbləri


Ceyhun Allahverdiyevin illik yubileyinə həsr olunmuş konsert
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri

7 oktyabr 2022-ci il
Saat:19:00

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


2022/2023-cü tədris ili üzrə SABAH qruplarının bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu açıq elan olunur.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası Gənc pianoçular arasında “Fikrət Əmirov 100” Respublika müsabiqəsi


Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Vətən savaşında tarixi zəfər” mövzusuna həsr olunmuş sərbəst yazı işi müsabiqəsi elan edir!

XI Международная научно-практическая конференция «ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
21 октября 2022 г.


Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

"Klassik fortepiano sonata və romansların simfonik orkestr üçün orkestrləşdirmə" RESPUBLİKA MÜSABİQƏSİ


Bakı Musiqi Akademiyası, Erasmus Beynəlxalq mübadilə proqramı 2022-2023 tədris ili üzrə qəbula start verir.

ABİTURİYENTLƏRİN VƏ YUXARI SİNİF (V,VI,VII,VIII,IX,X) ŞAGİRDLƏRİNİN NƏZƏRİNƏ!


Bakı Musiqi Akademiyasının bakalavr ixtisaslarına qəbul edilənlər 02 sentyabrdan 12 sentyabr 2022-ci il tarixə qədər Təhsil Nazirliyinin portal.edu.az saytında qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan sənədləri skan edib yerləşdirməlidir.

Международная студенческая научно-практическая конференция «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В ИССЛЕДОВАНИЯХ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
18–20 октября 2022 г.


Amil Əkbər oğlu Əsgərovun “Naxçıvanda ənənəvi müsiqi ifaçılığı sənətinin xüsusiyyətləri” mövzusunda elmlər doktorluq dissertasiyasının elmi seminarı


Pərvin Abbas qızı Rüstəmovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano konsertlərinin zaman paradiqması və üslub xüsusiyyətləri (XXI əsr)” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi


Elmira Namiq qızı Hümbətovanın “Bəstəkar Oqtay Rəcəbovun kamera-vokal və instrumental musiqisi” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi


25 noyabr 2021-ci il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində yaradılmış "Təhsil Tələbə Krediti Fondu"nun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi üçün elektron müraciətlərin qəbuluna başlanılmışdır.


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

Hacıbәyli Üzeyir Әbdülhüseyn oğlu

(18.09.1885, Ağcabədi - 23.11.1948, Bakı)

Bәstәkar, musiqişünas alim, publisist, dramaturq, pedaqoq vә musiqi-ictimai xadim, professor. 


SSRİ xalq artisti (1938), Azәrbaycan EA akademiki (1945). Stalin mükafatı laureatı (1941, 1946).

1889-1904-cü illərdə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil almış, 1912-1914-cü illərdə Moskvada xüsusi musiqi kurslarında və Peterburq Konservatoriyasında musiqi təhsilini təkmilləşdirmişdir.

Ü.Hacıbəyli müasir Azәrbaycan professional musiqisinin vә milli operasının banisi, Şәrqdә ilk operanın yaradıcısıdır.

1905-1920-ci illər ərzində Bakıda müxtəlif qəzetlərlə əməkdaşlıq etmiş, “Yeni İqbal” (1915), “Azərbaycan” (1918-1920) qəzetlərinin redaktoru olmuşdur. Həmin dövrdə müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, eyni zamanda, öz opera və operettalarının tamaşaya qoyulması ilə bağlı fəaliyyət göstərmişdir. 1920-ci illərdə musiqi təhsili sisteminin və musiqi mədəniyyətinin yenidən qurulması üzrə böyük işlər görmüşdür. Onun təşkilatçılığı sayəsində 1920-ci illərdə Azərbaycanda ilk musiqi məktəbləri, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (1921), ilk xor (1936), ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestri (1931), filarmoniya nəzdində ilk simfonik orkestri (1944) yaranmışdır.

Azәrbaycan Bәstәkarlar İttifaqının sәdri (1938-1948), Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbinin yaradıcısı və direktoru (1922-1926), Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının rektoru (1928-1929; 1939-1948), Azәrbaycan EA İncәsәnәt İnstitutunun direktoru (1945-1948) olmuşdur.

Ü.Hacıbəyli “Leyli və Məcnun” (1908), “Şeyx Sәnan” (1909), “Rüstәm vә Söhrab” (1910), “Şah Abbas vә Xurşid Banu” (1912), “Әsli vә Kәrәm” (1912), “Harun vә Leyla” (1915) muğam operalarının, “Koroğlu” (1937) klassik operasının (librettosu H.İsmayılov vә M.S.Ordubadinindir), “Әr vә arvad” (ilk tamaşası 1910), “O olmasın, bu olsun” (ilk tamaşası 1911), “Arşın mal alan” (1913) musiqili komediyalarının müəllifidir. Bu əsərlərin libretto müəllifi Ü.Hacıbəyli özü olmuşdur. O, həmçinin digər janrlarda əsərlər: “Aşıqsayağı” triosunu (1931), M.FAxundova hәsr olunmuş “Ölmәz sәnәtkar” kantatasını (1938), “Vətən və cəbhə” kantatasını, Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Çahargah” və “Şur” fantaziyalarını, “Döyüşçülәr marşı”, “Çağırış”, “Yaxşı yol”, “Ananın oğluna nәsihәti”, “Şәfqәt bacısı” və s. mahnılarını, “Sәnsiz” (1941) vә “Sevgili canan” (1943) romanslarını bəstələmişdir.

Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası ilə operanın yeni növü - muğam operası meydana gəlmişdir. “Arşın mal alan” operettası böyük şöhrət qazanmış, 69 dilə tərcümə olunmuş, 4 dəfə ekranlaşdırılmış, 120-dən çox teatrın səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur. “Koroğlu” operası həm Ü.Hacıbəylinin yaradıcılığında, eləcə də dünya opera sənəti tarixində yeni söz, yeni addım və əsl novatorluq kimi qəbul edilmişdir. Ü.Hacıbəylinin əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunur, Zaqafqaziyanın, Orta Asiyanın, İranın, Türkiyənin, Rusiyanın və Avropa şəhərlərində tamaşaya qoyulur.
Ü.Hacıbəyli istedadlı musiqişünas-alim kimi böyük tədqiqat işləri apararaq, yüzlərlə məqalə və “Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslərı” kimi fundamental elmi əsər yaratmışdır. Ü.Hacıbəyli M.Maqomayevlə birgə, ilk dəfə olaraq, 1927-ci ildə “Azərbaycan türk el nəğmələri” məcmuəsində xalq mahnılarını nota yazaraq səs və fortepiano üçün işləmişlər.

Ü.Hacıbəyli publisist kimi çoxsaylı məqalələrin, resenziyaların, felyetonların, satirik hekayələrin müəllifidir. Bunlar dövrü mətbuatda və elmi toplularda nəşr olunmuşdur.

Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası, indiki Bakı Musiqi Akademiyası, xatirə ev muzeyi, Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri, məktəblər, prospekt və küçələr, bir sıra abidələr onun adını əbədiləşdirmişdir.

 

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı