• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əlizadə Aqşın

  "Ana torpaq". Aqşın Əlizadə

  UOT: Xor-78   MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana torpaq, qarışıq xor, uşaq xoru və böyük simfonik orkestr üçün Oda. Əlizadə A.
  Sözləri:B.Vahabzadənindir, klavir-13s.   

  "Bayatılar". Aqşın Əlizadə

  UOT: Xor-78   MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bayatılar, qarışıq xor üçün /A kapella/. Əlizadə A. Sözləri xalq bayatılarındandır.

  Bakı: Azərnəşr - 1974, 45 s.   

  "Cəngi". Aqşın Əlizadə

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Cəngi, qoboy və simli orkestr üçün,partitura. Əlizadə A. 

  Bakı: 1986-11s.   

  "Dastan". Aqşın Əlizadə

  UOT: F-no-78   MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dastan, qədim oyunlar. Portret (toplu).  Əlizadə A. 

  Bakı: Azərnəşr - 1974, 45 s.   

  "Dialoq". Aqşın Əlizadə

  UOT:  Skr-78   MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dialoq, skripka və orqan üçün. Əlizadə A. 

  Bakı: 1991,19;3s.   

  "İyirmialtılar kantatası". Aqşın Əlizadə

  UOT:  Xor-78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İyirmialtılar kantatası, qarışıq xor ilə simfonik orkestr üçün kantata
  (xor və fortepiano üçün köçürmə). Əlizadə A. 

  Bakı: İşıq-1979,76s.   

  "Kənd suitası". Aqşın Əlizadə

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kənd suitası. Preludiya. Vals. Muğamsayağı. Xalq rəqsi. Əlizadə A. 
  (Bax: Sovet bəstəkarlarının orkestr əsərləri, buraxılış 11, partitura.)

  Moskva: Sov.Kom-1984-254s. Səh-49.   

  "Muğam sədaları". Aqşın Əlizadə

  UOT: Orq-78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Muğam sədaları. (Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının orqan musiqisi 1-ci hissə). Əlizadə A. 

  Bakı: Az.Döv.Nəş-tı -2009,səh 25-39.   

  "Pastoral və Aşıqsayağı". Aqşın Əlizadə

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pastoral və Aşıqsayağı, kamera orkestri üçün partitura. Əlizadə A. 

  Bakı: İşıq - 1977, 56 s.   

  "Simfoniya №2". Aqşın Əlizadə

  UOT: P-ra 78  MG: Ə-51 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kamera simfoniya(simfoniya №2 ), partitura. Əlizadə A. 

  M.:Sov.K.-1972,95s.   

  Not vərəqi nümünələri