• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bakıxanov Tofiq

  "Humayun". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Humayun" simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Bakıxanov T.

  B.: "EL",2007., 110s.   

  "İki sonata". Bakıxanov T.

  UOT: F-no -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki sonata. Violoncel və fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B.: Azərnəşr,1974.,90s.   

  "İran - Azərbaycan Dostluq mahnısı". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İran - Azərbaycan Dostluq mahnısı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.

  B: "İİR" 2016, 30s.   

  "Konsert№1/Konsert№2". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert№1/Konsert№2. Fleyta və kamera orkestri üçün. Fleyta ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B: "Mütərcim" 2014, 62s.; 34s.   

  "Kuzey Kıbrıs fasilları". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Kuzey Kıbrıs fasilları. Bakıxanov T.

  B.: 40s.   

  "Mahnılar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.
  Sözləri:Qulamrza Səbri-Təbrizi. 

  B.: 2006,12s.   

  "Mahnılar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Firdovsini yad edərkən. Mahnılar, fortepiano ilə oxumaq üçün.
  İİR Azərbaycandakı səfirliyin mədəniyyət mərkəzi. Bakıxanov T.

  B: Mütərcim NPM.2007, 22s.   

  "Naxçıvan təranələri". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Naxçıvan təranələri. Səs ilə fortepiano üçün. Bakıxanov T.


  B.: Mütərcim, 2018, 60s.   

  "Naxçıvan". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Naxçıvan, klavir səs ilə fortepiano üçün. Partitura səs ilə kamera orkestri üçün. Bakıxanov T.

  B.: 2012,41s.   

  "Nəva". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəva, simfonik muğam. Böyük simfonik orkestr üçün,
  fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B.: 2007,26s.   

  Not vərəqi nümünələri