• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bakıxanov Tofiq

  "Nəva". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nəva, simfonik muğamı. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Bakıxanov T.

  B.: 2007,98s.   

  "Nigar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Nigar, fortepiano ilə oxumaq üçün mahnılar. Bakıxanov T.


  B.: Azərnəşr-1970,47s.   

  "O dağlarda". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  O dağlarda, klavir səs ilə fortepiano üçün, partitura səs ilə
  simli orkestr üçün. Bakıxanov T.


  B.: 2012, 15s.   

  "Qüdsi". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: 1994, 45s.   

  "Qüdsi". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsi, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: "Şur", 1993, 75s.   

  "Qüdsinin musiqi dünyası". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsinin musiqi dünyası, fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Bakıxanov T.


  B.: "Şərq-Qərb", 2014, 176s.   

  "Qüdsizdən söz düşəndə". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qüdsizdən söz düşəndə, fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar. Bakıxanov T.


  B.: İşıq-1978, 64s.   

  "Skripka ilə simfonik orkestr üçün 5-saylı konsert". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skripka ilə simfonik orkestr üçün 5-saylı konsert. Bakıxanov T.


  B: «Mütərcim», 2013, 88 s.   

  "Sonata №1". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata №1. Skripka  və fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B: İşıq-1980,32s.   

  "Uşaq mahnıları". Bakıxanov T.

  UOT: Vok -78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Bakıxanov T.


  B.: Azərnəşr-1968,28s.   

  Not vərəqi nümünələri