• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT) P R O Q R A M təyin edilmişdir.

  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

  Ü.HACIBƏYLİ  adına BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

   

  ƏLAVƏ TƏHSİL ŞÖBƏSİ

   

  MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ

   (ƏYANİ VƏ DİSTANT)

  P R O Q R A M

  (Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur)

   

  Tərtib olunan proqram ali məktəblərin musiqi şöbələri, musiqi kollecləri incəsənət məktəbləri və uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. İxtisasartırma proqramı təhsildə aparılan islahatlara müvafiq olaraq pedaqoji kadrların peşə potensiyalının artırılması məqsədi ilə hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06.09.2010 – cu il tarixli 163 № li qərarı ilə “Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi “  qaydaları ixtisasartırma təhsili, əlavə təhsilin bir istiqaməti olmaqla müəllimlərin peşə hazırlığının yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, həmçinin müasir dövrün tələblərinə cavab verən mütəxəssislər hazırlamasını təmin edir. Bu da təhsildə peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi daşıyır, kadrların peşə bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə, tədrisin daha müasir peşə bacarığı və vərdişlərinin qazanılmasına xidmət edir.

  İxtisasartırma və kadrların təkmilləşdirilməsi zamanı aşağıdakılar nəzərə alınır:

  1. müvafiq ixtisaslar üzrə nəzəri və təcrübi hazırlıq;
  2. açıq dərs və konsertlərin təşkili;
  3. nəzəri mövzular üzrə diskussiyaların təşkili;
  4. ixtisasartırma və kadrların təkmilləşdirilməsinin nəticələri barədə hesabatın hazırlanması;

    

  İxtisasartırma Bakı Musiqi Akademiyasında tədris olunan bütün ixtisaslar üzrə aparılır:

  • instrumental ifaçılıq:
  • fortepiano;
  • simli alətlər;
  • nəfəs alətləri;
  • zərb alətləri;
  • solo oxuma
  • dirijorluq
  • musiqi tarixi və nəzəriyyəsi
  • etnomusiqişünaslıq.

  Dərslər müraciət edən şəxsin razılığı ilə əyani və ya distant (məsafədən) olaraq 2 formada həyata keçirilir. Təhsil ödənişlidir. Müvafiq maliyyə xərcləri kadrın çalışdığı təşkilat və yaxud şəxsin özü tərəfindən qarşılanır.  72 saat  ixtisasartrma  proqramının təhsil müddəti iki həftəlik (qısamüddətli),  üç və altı ay təşkil edir. Bu halda təhsil üçün ödənişin miqdarı müvafiq qaydalara uyğun müəyyənləşdirilir. Proqrama  ixtisas fənni üzrə  daxil olan dərslərin həcmi ayda 8 akademik saatdan az olmamalıdır.  

  İxtisasartırmanın müddəti

  Akademik saat

  Ödəniş 1 dərs saatı üçün (AZN)

  Əyani

  Distant

  2 həftə, 3 və 6 ay

  72 saat

  25 AZN

  20 AZN

   

  İxtisasartırma ildə 2 çağırış- tədris ilinin I və II semestrlərdə nəzərdə tutulur. Hüquqi şəxs və ali məktəb arasında müqavilə bağlanır. Kursun keçirilməsi barəsində imzalanan müqaviləyə əsasən seçilmiş müddətə görə təhsil haqqı ödənilir. Ödəniş Ü.Hacıbəyli ad. BMA-nın bank hesabına Kapital bank vasitəsi ilə həyata keçirilir.

  Hesabın rekvizitləri

  Valyuta:                         AZN

  Benefisiarın Bankı:        Kapitalbank Bakı şəhər filial

  Benefisiarın adı:            BAKI MUSİQİ AKADEMİYASI

  Benefisiarın hesabı:      AZ82AIIB38060019440137824102

  Benefisiarın VÖEN:     1400299531  

           Pedaqoji kadrların ixtisasartırma və təkmilləşdirilməsi Ü.Hacıbəyli ad. Bakı Musiqi Akademiyasında fəaliyyət göstərən müvafiq strukturlarda- “Əlavə təhsil” şöbəsi və kafedralarda, ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə müvafiq proqramlar əsasında aparılır.  Dərslər fərdi və qrup şəklində təşkil olunur.

  Distant təhsil şəraitində ərizə və sənədlər elektron poçt vasitəsilə qəbul olunur. Təşkil olunan distant dərslər onlayn rejimdə- Microsoft Teams proqramında     BMA-nın müəllim-lektorlar tərəfindən keçirilir.

  İxtisasartırma üçün tələb olunan sənədlər:

  • Müəsisə rəhbərinin adına ərizə;
  • Şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti;
  • Ali və orta ixtisas təhsili haqqında sənədin (diplom və ona əlavənin) notarial qaydada təstiq olunmuş sürəti.

  İxtisasartırma təhsilini başa vuran və lazımi tələbləri yerinə yetirən şəxsə (dinləyiciyə) təhsil proqramlarının mənimsənilməsi əsasında müvafiq sənəd-   Sertifikat verilir.

   

  Əlaqə nömrəsi: +994 556706848

  Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Ünvan: AZ1014, Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98 


  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ имени У.ГАДЖИБЕЙЛИ

   

  ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   

  П Р О Г Р А М М А

  (ОЧНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ)

  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

   

  (предназначена для преподавателей высших учебных заведений, музыкальных колледжей, школ искусств, детских музыкальных школ

  с 7-ми и 11-ти летним сроком обучения)

   

  Разработанная программа предназначена для преподавателей музыкальных отделений высших учебных заведений, музыкальных колледжей, школ искусств и детских музыкальных школ. В соответствии с производимыми реформами в сфере образования программа повышения квалификации подготовлена с целью повышения профессионального потенциала педагогических кадров. Согласно «Правилам о выдаче соответствующего документа лицам, получившим образование по содержанию, организации и любому направлению дополнительного образования», утвержденным Постановлением №163 от 6 сентября 2010 года Кабинета Министров Азербайджанской Республики, повышение квалификации, являясь одним из направлений дополнительного образования, обеспечивает повышение и усовершенствование профессиональной подготовки преподавателей, а также подготовку специалистов, отвечающих современным требованиям. Это, в свою очередь, преследует цель повышения уровня профессионализма в обучении, служит формированию и развитию профессиональных навыков кадров, освоению ими наиболее современных профессиональных навыков и практик в преподавании.

  При повышении квалификации и усовершенствовании кадров учитываются следующее:

  1. Теоретическая и практическая подготовка по соответствующим специальностям;
  2. Организация открытых уроков и концертов;
  3. Организация дискуссий на теоретические темы;
  4. Подготовка отчета о результатах повышения квалификации и усовершенствования кадров.

   

  Повышение квалификации осуществляется по всем специальностям, преподаваемым в Бакинской Музыкальной Академии:

  • инструментальное исполнение:
  • фортепиано;
  • струнные инструменты;
  • духовые инструменты;
  • ударные инструменты;
  • сольное исполнение
  • дирижирование
  • история и теория музыки
  • этномузыковедение.

  По желанию заявителя занятия проводятся в двух формах: очно или дистанционно. Обучение платное. Соответствующие финансовые расходы производятся организацией, в которой работает кадр, или за счет самого лица. Срок обучения по 72-часовой программе повышения квалификации составляет две недели (краткосрочное обучение), три и шесть месяцев. В этом случае размер оплаты за обучение определяется в соответствии с правилами. Объем входящих в программу занятий по предмету специальности не должен составлять менее 8 академических часов в месяц.

  Срок повышения квалификации

  Академических часов

  Оплата за 1 академический час (АЗН)

  Очно

  Дистанционно

  2 недели, 3 и 6 месяцев

  72 часа

  25 АЗН

  20 АЗН

   

  Повышение квалификации предусматривается в 2 созыва в год – в I и II семестрах учебного года. Между юридическим лицом и высшим учебным заведением заключается договор. Оплата за обучение осуществляется за период, выбранный на основе заключенного договора о прохождении курса. Оплата осуществляется на банковский счет БМА им. У.Гаджибейли в Капитал Банке.

  Банковские реквизиты

  Валюта:                                    АЗН

  Банк Получателя:                      Капитал Банк, филиал в г. Баку

  Наименование Получателя:       БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

  Счет Получателя:                      AZ82AIIB38060019440137824102

  ИНН Получателя:                       1400299531  

  Повышение квалификации и усовершенствование педагогических кадров по отдельным специальностям осуществляется на основе соответствующих программ в соответствующих структурах, функционирующих при Бакинской Музыкальной Академии им. У.Гаджибейли, – в отделе «Дополнительного образования» и на кафедрах. Занятия проводятся на индивидуальной и групповой основе.

  При дистанционном обучении заявление и документы принимаются по электронной почте. Дистанционные занятия проводятся преподавателями-лекторами БМА в режиме реального времени (онлайн) посредством программы Microsoft Teams.

  Документы, необходимые для программы повышения квалификации:

  • заявление на имя руководителя учреждения;
  • копия удостоверения личности;
  • нотариально заверенная копия документа (диплома и приложения к нему) о высшем и среднем специальном образовании.

  Лицу (слушателю), окончившему обучение по программе повышения квалификации и выполнившему все требования, по итогам усвоения учебной программы выдается соответствующий документ – Сертификат.

   

  Контактный телефон: +994 556706848

  E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

  Адрес: AZ1014, город Баку, ул. Ш.Бадалбейли, 98.