• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Abbasov Əşrəf

  "Altı miniatür". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  "Altı miniatür".  Abbasov.Ə 

  Bakı, Az. Döv. Nəşriyyatı, 1966 - 18 s.   

   


   

  "Aşıq nəğməsi". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)

  "Aşıq nəğməsi". Stalin haqqında kantatadan.

  Fortepiano ilə  oxumaq üçün.  Abbasov. Ə 

  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.

   


  "At-at oyunu". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13   
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)  

  "At-at oyunu".  Abbasov.Ə  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.

  "Gül açıldı". Neymətov. H.  Azərbaycan xalq nəğməsi. Bakı, Azərnəşr, 1944 - 2s.   

   


  "Baxdı mənə". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)     

  Baxdı mənə. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

  Abbasov. Ə. Sözləri: H.Hüseynzadə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1960 - 10 s.


  "Dağlar qoynunda". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  Dağlar qoynunda, musiqili komediyasından parçalar, fortepiano ilə oxumaq üçün.  Abbasov. Ə.

  Bak, Azərnəşr, 1974 -33 s.

   


  "Dramatik sonata". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  "Dramatik  sonata". Fortepiano üçün.  Abbasov. Ə. 

  Bakı, Azərnəşr, 1974 - 44 s.

   


  "Etüd". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Etüd. Fortepiano üçün. Bax:Y.Yeqorova, R.Siroviç.Fortepianoda
  çalmaq üçün tədris kitabı, 2-ci hissə, səh 106-107. Abbasov Ə.

  Bakı: Azərnəşr-1975.


   

  "Fortepiano üçün kiçik pyeslər". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no -78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün kiçik pyeslər.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Az.Döv.Nəşriyyatı, 1950 - 19 s.

   


  "Gənclik marşı". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no -78  MG: A-13  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi)   

  "Gənclik marşı". Fortepiano üçün.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1944 - 5 s.

   


  "Gəncliyim irəli". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor -78  MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Gəncliyim irəli".

  Fortepiano ilə qarışıq xor üçün mahnılar.  Abbasov. Ə.  

  Bakı, Azərnəşr, 1962 - 35 s.


  Not vərəqi nümünələri