• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Adıgözəlov Vasif

  "Afrika mübarizə aparır". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Pr-ra 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Afrika mübarizə aparır. Simfonik orkestr üçün poema. Adıgözəlov V. 


   Moskva: Muzika - 1965, 52 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Beşik mahnısı fortepiano üçün". Vasif Adıgözəlov

  UOT: F-no 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Beşik mahnısı fortepiano üçün. Adıgözəlov V. 
   Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris  kitabı 2-ci hissə.


  Bakı: Azərnəşr - 1965, səh-34.


   

  "Estrada mahnıları". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Vok-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Estrada mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1961  -22 s.


   

  "Etaplar". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Pr-ra 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Etaplar. Böyük simfonik orkestr üçün poema. Adıgözəlov V. 


  M., Sovetskiy kompozitor, 1975 - 75 s.


   

  "Hacı Qara musiqili komediyasından parçalar". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Vok-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Hacı Qara musiqili komediyasından parçalar, fortepiano ilə oxumaq üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: Azərnəşr, 1963 - 22 s.


   

  "İkinci simfoniya". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Pr-ra 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci simfoniya. Böyük simfonik orkestr üçün. Partitura. Adıgözəlov V. 


  Moskva: Sovetskiy kompozitor, 1972 - 160 s.


   

  "İntizar ". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Tar-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İntizar (Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Tar ilə fortepiano üçün işləyən və köçürən Ramiz Quliyev). Adıgözəlov V. 


  Bakı: ”Şur”, ”Cik –cik” 1993, 108 - 112 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "İyirmi dörd prelüd, piano üçün". Vasif Adıgözəlov

  UOT: F-no 78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İyirmi dörd prelüd,piano üçün. Adıgözəlov V. 


  Bakı: ”Az”, 2001 - 96 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Konsert". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Kl-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İkinci nəşri. Adıgözəlov V. 


  Bakı: İşıq, 1987, səh.70


   

  "Layla". Vasif Adıgözəlov

  UOT: Tar-78   MG: A-30     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Layla. Adıgözəlov V. (Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri.Tar ilə fortepiano
  üçün işləyən və köçürən Ramiz Quliyev). 


  Bakı: Nil mətbəəsi-1998, tar partiyası səh-40;fortepiano partiyası 173-177s.


   

  Not vərəqi nümünələri