• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əhmədov Midhət

  "Azərbaycan xalq rəqsləri". Midhət Əhmədov

  UOT: F-no-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqsləri, fortepiano üçün işlənmişdir. Əhmədov M.


  Bakı: Azərnəşr - 1955, 29 s.


   

  "İkisəsli polifonik pyeslər". Midhət Əhmədov

  UOT: F-no-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkisəsli polifonik pyeslər. Əhmədov M. Azərbaycan xalq mahnıları əsasında fortepiano üçün ( 2-3-cü siniflər). 


  Bakı: Azərnəşr - 1961, 7 s.


   

  "Passakaliya". Midhət Əhmədov

  UOT: Ans-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Passakaliya. Əhmədov M. (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan).
  Kvintet, fortepiano, 2 skripka, alt və violonçel üçün köçürmə.


  Bakı: Azərnəşr - 1954, 13; 2; 2; 2; 2s.


   

  "Passakaliya". Midhət Əhmədov

  UOT: Skr-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Passakaliya. Əhmədov M. (26 Bakı komissarlarının xatirəsinə həsr edilmiş simfoniyadan).
  Fortepiano, skripka və alt üçün köçürəni M.Reytix,
  G.Burşteyn.


  Bakı: 1967-10;4;4s.


   

  "Tapmaca-nəğmə". Midhət Əhmədov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Tapmaca-nəğmə, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri M.Seyidzadənindir. Əhmədov M. 


  Bakı: Azərnəşr -1953, 3 s.


   

  "Uşaq mahnıları". Midhət Əhmədov

  UOT: Vok-78   MG: Ə-95  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq mahnıları, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün (məktəb yaşınaçatmamış uşaqlar üçün). Əhmədov M. 


  Bakı: Azərnəşr -1972, 13 s.


   

  Not vərəqi nümünələri