• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Cahangirov Cahangir

  "Ana yurdum". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana yurdum. Cahangirov C.
  Bax: Dostluq məcmuəsi-mahnılar, səs, xor və fortepiano üçün.


    Bakı: Az.Qos.Muz.İzdat, 964,səh 13-16.   

  "Arazın o tayında". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Arazın o tayında, solist, qarışıq xor və böyük simfonik orkestr
  üçün poema. Klavir. Cahangirov C.


  Moskva: Qos.Muz.İzdat-1950,53s.   

  "Aylı gecələr". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aylı gecələr, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri İ.Səfərlinindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1956, 4 s.   

  "Aylı gecələr". Cahangir Cahangirov

  UOT: Kam-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aylı gecələr. Cahangirov C.
  Bax:Kərimov.B., Bayramov.N. Azərbaycan  bəstəkarlarının əsərləri, kamança ilə fortepiano üçün.


  Bakı: Şur-1992, 95-98 səh.   

  "Azad operasından parçalar". Cahangir Cahangirov

  UOT: Vok-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad operasından parçalar, fortepiano ilə oxumaq üçün Cahangirov C.


   Bakı:Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1959,23s.   

  "Azad" opera. Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad operasından xorlar. Sözləri H.Hüseynzadənindir. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Azərnəşr-1959,23s.   

  "Azad". Cahangir Cahangirov

  UOT: Kl-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azad. Klavir. 5pərdəli opera. Cahangirov C.
  M.İbrahimovun “Azad qız”dramı əsasında.Librettosu və şerləri H.Hüseynzadənindir.
   
   Bakı: İşıq nəşr-tı-1978, 254s.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Qarışıq xor üçün işləyəni. Cahangirov C.
   
   

  Bakı: Az.Döv.Mus. Nəş-tı - 1969, 15 s.   

  "Azərbaycan". Cahangir Cahangirov

  UOT: Xor-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə oxumaq və qarışıq xor üçün. Cahangirov C.


   Bakı: Azərnəşr -1961,9s.   

  "Buludlar". Cahangir Cahangirov

  UOT: F-no-78  MG: C-40 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Buludlar. Mahnı və romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Cahangirov C.


  Bakı: İşıq-1977, 50 səh.   

  Not vərəqi nümünələri