• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Qarayev Qara

  "12 fuqa". Qara Qarayev

  UOT: F-no -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  12 fuqa,fortepiano üçün. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Sov.Komp - 1982, 40 s.   

  "24 prelüd". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  24 prelüd, fortepiano üçün. Qarayev Q. 
   

  Moskva: ”Muzika” - 1967, 50 s.   

  "5 pyes". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  5 pyes. Qarayev Q.  
  1.Andante; 2.Beşik nəğməsi; 3.Çin rəqsi; 4.Adajio; 5.Vals.
  Skripka yaxud alt və fortepiano üçün köçürmə.
   

  Bakı: Azərnəşr-1952,25;4s.   

  "Alban rapsodiyası". Qara Qarayev

  UOT: P-ra-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Alban rapsodiyası, böyük simfonik orkestr üçün. Qarayev Q.  
   

  Bakı: Azərnəşr-1954,164s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: F-no-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,  fortepiano üçün. Qarayev Q.
   
   

  Bakı: Azərnəşr - 1973, 12 s.   

  "Altı uşaq pyesi". Qara Qarayev

  UOT: Skr-78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Altı uşaq pyesi,skripka və fortepiano üçün işləmə. Qarayev Q.  
   

  Moskva: Muzika-1970, 158s.   

  "Anadan olma gününə marş" Qara Qarayev

  UOT: F-no78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Anadan olma gününə marş,fortepiano üçün. Qarayev Q.
  Bax:Yeqorova.L.,Siroviç.R”Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı”, 2-ci hissə,səh-5.


   Bakı: Azərnəşr-1965.   

  "Aşığın Stalin haqqında mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: Vok -78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşığın Stalin haqqında mahnısı (“Vətən operası”ndan). Qarayev Q., Hacıyev C. 


   Bakı: Azərnəşr-1950,9s.   

  "Aşıq Səlimin mahnısı" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşıq Səlimin mahnısı. Vətən operasından, Qarayev Q., Hacıyev C.


   Bakı: 10 s.   

  "Aslanın ariyası" Qara Qarayev

  UOT: F-no 78  MG: Q-21 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aslanın ariyası. Vətən operasından, Qarayev Q., Hacıyev C.


   Bakı: 7 s.   

  Not vərəqi nümünələri