• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Mustafayev Ramiz

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Mustafayev Ramiz

  UOT: F-no-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Fortrpiano ilə qarışıq xor və solo üçün işləyəni. Mustafayev R.


  Bakı: Azərnəşr-1963, 26s.   

  "Estrada mahnıları". Mustafayev Ramiz

  UOT: F-no-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Estrada mahnıları,fortepiano ilə oxumaq üçün. Mustafayev R.


  Bakı: Azərnəşr-1961,22s.   

  "Festival valsı". Mustafayev Ramiz

  UOT: F-no-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Festival valsı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Mustafayev R.


  Bakı: Azərnəşr-1956,7s.   

  "Lenin haqqında Oda". Mustafayev Ramiz

  UOT: Vok-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Lenin haqqında Oda,səs və fortepiano üçün. Mustafayev R.


  Bakı: Azmuzqiz-1962,14s.   

  "Mahnılar". Mustafayev Ramiz

  UOT: Vok-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Mahnılar,səs və fortepiano üçün. Mustafayev R.


  Bakı: ”İşıq”-1978,48s.   

  "Məlahət sultanı". Mustafayev Ramiz

  UOT: Vok-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məlahət sultanı, fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Mustafayev R.
  Sözləri: Füzulinindir.

  Bakı: Azərnəşr-1959,7s.   

  "Oktyabr". Mustafayev Ramiz

  UOT: Xor-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oktyabr,bariton üçün oratoriya,xor və simfonik orkestr üçün. Mustafayev R.
  Sözləri: R.Rza, tərcümə: R.Tsrifnina, klavir.

  M.:Sov.Komp.1973,52s.   

  "Partiya haqqında kantata". Mustafayev Ramiz

  UOT: Xor-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Partiya haqqında kantata, xor ,solistlər və simfonik orkestr üçün,
  xor, solistlər və fortepiano üçün köçürmə. Mustafayev R.
  Sözləri:Teymur Elçinindir. 

  Bakı: Azərnəşr-1963,50s.   

  "Qafqaz". Mustafayev Ramiz

  UOT: Vok-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Qafqaz, səs və fortepiano üçün. Mustafayev R.


  Bakı: Azərnəşr-1957,14s.   

  "Rus xalqına eşq olsun". Mustafayev Ramiz

  UOT: Xor-78  MG: M-91
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rus xalqına eşq olsun,solist ilə qarışıq xor və simfonik orkestr üçün kantata,
  solist ilə qarışıq xor və fortepiano üçün köçürmə.  Mustafayev R.


  Bakı: Azərnəşr-1966,30s.   

  Not vərəqi nümünələri