• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Rüstəmov Səid

  "Ana məktəb". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ana məktəb, fortepiano ilə oxumaq üçün. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1952, 6s.   

  "Azərbaycan  xalq  mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan  xalq  mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azərnəşr-1967, 118 s.   

  "Azərbaycan xalq lirik mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan  xalq lirik mahnıları, səs və fortepiano üçün işləmə Rüstəmov S.


  M.:Sov.Komp-1963,19s.   

  "Azərbaycan xalq rəngləri". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəngləri, 1-ci dəftər. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1954, 60s.   

  "Azərbaycan xalq rəngləri". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəngləri, 2-ci dəftər. Rüstəmov S.  


  B: Azərnəşr-1956,59s.   

  "Azərbaycan aşıq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan aşıq mahnıları. Rüstəmov S.


  Bakı: Azmuzqiz -1938, 22s.   

  "Azərbaycan aşıq mahnıları". Rüstəmov Səid

  UOT: Folk-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan aşıq mahnıları. Rüstəmov S.


  B.:Az.Döv.Nəşr-1960, 6s.    

  "Azərbaycan melodiyası". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan melodiyası. Rüstəmov S. 
  (8 pyes. Skripka yaxud violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə). 


  B: "Azərnəşr", 1973, səh.17-19.    

  "Azərbaycan xalq rəqsləri". Rüstəmov Səid

  UOT: F-no-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq rəqsləri. Rüstəmov S.


  Bakı: Azərnəşr -1951, 25s.   

  "Azərbaycan". Rüstəmov Səid

  UOT: Vok-78  MG: R-88
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün mahnıları. Rüstəmov S.

  Bakı: Azmuzqiz-1951, 6s.   

  Not vərəqi nümünələri