• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Mirzəzadə Xəyyam

  "Çiçəklən vətənim". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: Xor-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Çiçəklən vətənim.(Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxilolmasının 150 illiyinə
  həsr olunmuş kantata),xor və simfonik orkestr üçün,
  xor və fortepiano üçün köçürmə. Mirzəzadə X.
  Sözləri:Z.Cabbbarzdənindir.

  B.:Azərnəşr-1972,48s.   

  "Dörd esse". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: Xor-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dörd esse.  Etiraf. Orkestr ilə oxumaq üçün. Mirzəzadə X.


  B.:Sov.kompozitor-1987,36s.   

  "Estrada mahnıları". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: Vok-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Estrada mahnıları,fortepiano ilə oxumaq üçün. Mirzəzadə X.


  B.:”İşıq”-1976,33s.   

  "Estrada mahnıları". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: F-no-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Estrada mahnıları, fortepiano ilə oxumaq üçün. Mirzəzadə X.


  B.:”İşıq”-1976,33s.   

  "Hazır ol". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: Xor-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Hazır ol. Mirzəzadə X.
  Sözləri: Y.Həsənbəyovundur, fortepiano ilə oxumaq və xor üçün.   Bakı: Azərnəşr-1958,7s.   

  "İkinci kvartet". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: P-ra 78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İkinci kvartet, 2 skripka, alt və vilonçel üçün. Mirzəzadə X.


  M.:Muzika-1965,46s.   

  "Miniatürlər". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: F-no-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Miniatürlər, simli kvartetlər üçün, partitura və səslər. Mirzəzadə X.


  B.:Azərnəşr-1961,14;2;2;2;2s.   

  "Oçerklər-63". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: F-no-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oçerklər-63 simli orkestr, truba, timpani və fortepiano üçün partitura. Mirzəzadə X.


  Moskva: Sov.Komp.,1975,159s.   

  "Sekstet". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: P-ra-78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sekstet, nəfəs alətləri üçün, partitura. Mirzəzadə X.


  B.:Azərnəşr-1964, 26s   

  "Triptix". Xəyyam Mirzəzadə

  UOT: P-ra 78  MG: M-66 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Triptix, 2-ci simfoniya, böyük simfonik orkestr üçün, partitura. Mirzəzadə X.


  M.:Sov.Komp.,1979,104s.   

  Not vərəqi nümünələri