• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Allahverdiyev Ceyhun

  "Eskizlər". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: P-ra- 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Eskizlər, iki piano üçün. Allahverdiyev C.


  Bakı: ”Elm və təhsil”. Partitura- 14 s.


   

  "Əbədi sevgi". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: Vok -78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əbədi sevgi, səs və fortepiano üçün mahnı və romanslar. Allahverdiyev C.
  Mətnlərin müəllifi: Heydərqızı.M, Zülfüqar bəy.


  Bakı: ”Elm və təhsil” nəşriyyatı.Klavir-72s.


   

  "Fortepiano üçün seçilmiş əsərlər". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: Kl-r- 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün seçilmiş əsərlər. Allahverdiyev C.


  Bakı: ”ADPU”nun mətbəəsi. 2013, 35 s.


   

  "Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: F-no 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri. Allahverdiyev C.
  Dərs vəsaiti.


  Bakı: ”Elm və təhsil”, 2014-143s.


   

  "Konsert". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: F-no- 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert, fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. Allahverdiyev C.


  Bakı: ”Elm və təhsil”. Klavir - 204 s.


   

  "Romanslar". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: Vok- 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Romanslar, səs və fortepiano üçün.”Mən”,”Boğulmayan bir səs”,
  “Nədəndir,!”,”Dilbər”. Allahverdiyev C.


  Bakı: ”Elm və təhsil”. Klavir - 22 s.


   

  "Sonata". Ceyhun Allahverdiyev

  UOT: Kl-r- 78   MG: A-48  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sonata, violino və piano üçün. Allahverdiyev C.


  Bakı: ”Elm və təhsil”. Klavir- 50 s.


   

  Not vərəqi nümünələri