• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Hacıbəyov Sultan

  "Andante". Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Andante, 2 skripka, alt və vilonçel üçün Hacıbəyov S.


  Bakı: 1956,10;2;2;2;2s.


   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1961, 44s.


   

  "Bolqar süitası". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Ork -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bolqar süitası. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnaşr, 1962,46s.


   

  "Gülşən ". Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13     
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gülşən baletindən seçilmiş parçalar, fortepiano üçün köçürmə. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1955, 42s.


   

  "Gülşən" baletindən seçilmiş parçalar. Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Gülşən” baletindən seçilmiş parçalar. Fortepiano üçün köçürmə. II dəftər. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1955, 28s.


   

  "İsgəndər və çoban". Hacıbəyov Sultan

  UOT: Vok -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İsgəndər və çoban. Birpərdələri uşaq operası. Hacıbəyov S.


  Bakı: 2017


   

  "Karvan". Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra -78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Karvan, simfonik şəkil. Partitura. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr-1955,47s.


   

  "Karvan". Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Karvan, simfonik lövhə. Partitura. Hacıbəyov S.


  Bakı: "Ulu"-2018,41s.


   

  "Prelüd". Hacıbəyov Sultan

  UOT: F-no 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Prelüd. Fortepiano üçün. Hacıbəyov S.
  (Azərbaycan bəstəkarlarının piano əsərlərinin antologiyası. 
  I cild. Redaktor-tərtibçi Ülviyyə Hacıbəyova) 


  Bakı: Elm və təhsil, 2012, s. 218-222.


   

  "Pyeslər". Hacıbəyov Sultan

  UOT: P-ra 78   MG: H-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Pyeslər. Simli kvartet üçün. Partitura və səslər. Hacıbəyov S.


  Bakı: Azərnəşr- 1962,22;4;4;4;4s.


   

  Not vərəqi nümünələri