• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bakıxanov Tofiq

  "15 Azərbaycan xalq mahnısı". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  15 Azərbaycan xalq mahnısı.  Bakıxanov T.

  B: Azərnəşr, 1955, 82 s.   

  "17 uşaq pyesi". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  17 uşaq pyesi. Azərbaycan xalq melodiyalarının skripka ilə
  fortepiano üçün işləmələri. Bakıxanov T.

  B: Azərnəşr-1957,58;18s.   

  "5 prelüd". Bakıxanov T.

  UOT: F-no-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  5 prelüd. Fortepiano üçün. Bakıxanov T.

  B: 2006, 14 s.   

  "Andante". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Andante, skripka ilə fortepiano üçün. Bakıxanov T.


  B: Azərnəşr-1963   

  "Bir könlün 18 təranəsi, romanslar". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-21
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Bir könlün 18 təranəsi,romanslar.  Bakıxanov T.


  B: Mütərcim-Poliqrafiya Mərkəzi.B.:-88s.   

  "Birinci süita". Bakıxanov T.

  UOT: Skp-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Birinci süita.  Skripka üçün solo. Bakıxanov T.


  B: İşıq, 1979, səh.8   

  "Caz sayağı 6 saylı konsert". Bakıxanov T.

  UOT: Skr-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Caz sayağı 6 saylı konsert. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. 
  Skripka ilə fortepiano üçün köçürmə. Bakıxanov T.

  B: "Mütərcim" 2009, 71s.   

  "Dünya durduqca yaşa". Bakıxanov T.

  UOT: P-ra 78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Dünya durduqca yaşa. Bakıxanov T.

  B: Qismət,2010,15s.   

  "Elegiya". Bakıxanov T.

  UOT: Ork-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Elegiya.  Violonçel ilə orkestr üçün. Bakıxanov T.


  B: Azərnəşr-1956, 7s.   

  "Gözəlliklər məskəni". Bakıxanov T.

  UOT: Vok-78  MG: B-19
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  1.Gözəlliklər məskəni.Bakıxanov T. 
  2.Sevməyir qoy sevməsin.
  3.Səbr elə.
  4.Səninlə bağlıdır bəxtiyarlığım. Fortepiano ilə oxumaq üçün.


  B: Azərnəşr-1966, 24s.


   

  Not vərəqi nümünələri