• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Abbasov Əşrəf

  "Heyran olmuşam". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78    MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Heyran  olmuşam". Fortepiano ilə oxumaq üçün. Abbasov. Ə.  

  Sözləri: Vaqif     Bakı, Azərnəşr, 1955-6s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Həbəş eskizləri". Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Həbəş  eskizləri, iki skripka, alt və violonçel üçün partitura. Abbasov. Ə.  

  Bakı: İşıq, 1990 - 32 s.

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Konsert". Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano
  üçün köçürmə. Abbasov. Ə.  

  Bakı: İşıq nəşriyyatı, 1977 - 96 s.


  "Konsertino, simfonik orkestr üçün" Abbasov Əşrəf

  UOT: Par-ra  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Konsertino, simfonik orkestr üçün. Abbasov Ə.  

  Bakı: Azərnəşr, 1972 - 80 s.

   


  "Melodiya ". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Melodiya (Azərbaycan,rus və Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən
  qoboy və fortepiano üçün köçürmələri kitabından). Dərs vəsaiti. Abbasov Ə.  

  Bakı: 2014 - 58 s.


  "Musiqi parçaları, fortepiano üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Musiqi parçaları,fortepiano üçün. Abbasov Ə.  
  1.Kiçik nəğmə
  2.Xatirə 

  Bakı:  Az.Döv.Mus.Nəşriyyatı. 1945 - 7 s.


  "Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün". Abbasov Əşrəf

  UOT: Vok-78  MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Oxu, bülbülüm. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Abbasov Ə.

  Ardını oxu...

  "Partiya". Abbasov Əşrəf

  UOT: Xor-78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Partiya. Bax:”Dostluq”. Mahnılar, səs, xor və fortepiano üçün məcmuəsinə. Abbasov Ə.


  Bakı: Azqosizdat, 1964, 6-12 səh.


   

  "Qaraca qız". Abbasov Əşrəf

  UOT: Kl-78 MG: A-13
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG - müəllif göstəricisi)

  "Qaraca qız", 3 pərdəli balet.

  Ə. Abbasov. - S.S.Axundovun eyni adlı əsərinin motivləri əsasında libretto, klavir.
   Sözləri: H.Hüseynzadə. Moskva, Sovetskiy kompozitor, 1985 -103 s.

   

   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Rəqs". Abbasov Əşrəf

  UOT: F-no78   MG: A-13    
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rəqs. Fortepiano üçün. Abbasov Ə.
  Bax:L.Yeqorova,R.Siroviç. Fortepianoda  çalmaq üçün tədris kitabı, 2-ci hissə.


  Bakı: Azərnəşr-1965, səh 22.


   

  Not vərəqi nümünələri