• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əmirov Fikrət

  "20 mahnı". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  20 mahnı, fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: İşıq - 1977, 111 s.    

  "Aşıqsayağı". Fikrət Əmirov

  UOT: Dux-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Aşıqsayağı, fleyta (qoboy yaxud klarnet) ilə fortepiano üçün. Əmirov F. 

  Bakı: Azərnəşr-1952,15s.   

  "Azərbaycan kapriççiosu". Fikrət Əmirov

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan kapriççiosu, simfonik orkestr üçün. Partitura. Əmirov F. 

  Moskva:Sov.Komp - 1963, 57 s.


   

   Ardı var ( səs mətni )...

  Ardını oxu...

  "Azərbaycan qravürləri" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Pr-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan qravürləri, simfonik orkestr üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor-1978, 56s.   

  "Azərbaycan xalq mahnıları". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Azərbaycan xalq mahnıları. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F. 
  1.Küçələrə su səpmişəm.
  2.Evləri var xana –xana.

  Bakı: Azərnəşr - 1952, 15 s.   

  "Baharımsan". Fikrət Əmirov

  UOT:  Tar-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Baharımsan.”Gözün Aydın”musiqili komediyasından, tar və fortepiano üçün köçürmə. Əmirov F. 


  Bakı: Azmuzqiz - 1951, 5 s.   

  "Ellegiya". Fikrət Əmirov

  UOT: Alt-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ellegiya. V.Borisovskinin alt və fortepiano üçün sərbəst işləməsi. Əmirov F.
   

  M.: Sov.Komp-1962,alt partiyası 1səh; fortepiano partiyası. 3səh.   

  "Ellegiya". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ellegiya. Əmirov F.
   

  M.: 1969, 26səh.   

  "Ərəb mövzularında konsert". Fikrət Əmirov

  UOT:  F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ərəb mövzularında konsert. Əmirov F. və E.Nazirova
  fortepiano və orkestr üçün. 
   

  Bakı: Azərnəşr, 87s.   

  "Əsərləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əsərləri.  Fortepiano üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor, 1985, 72s.   

  Not vərəqi nümünələri