• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əmirov Fikrət

  "Sevil" operasından son mahnı. Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  "Sevil" operasından son mahnı,  fortepiano və xor üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr-1955, 6s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 1-ci pərdə.Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 260 s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 2-ci pərdə. Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 148s.   

  "Sevil". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Sevil,  Üç pərdəli opera. 3-cü pərdə. Partitura Əmirov F.


  B.: "Şərq-Qərb", 2017, 132s.   

  "Simfonik rəqslər". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik rəqslər. Metodik tövsiyələr. Əmirov F.
   

  Bakı: 2009.   

  "Simfonik rəqslər". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Simfonik rəqslər, simfonik orkestr üçün partitura. Əmirov F.


  M.: ”Musiqisi”-1965,70s.   

  "Şur" simfonik muğamı. Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

   "Şur" simfonik muğamı.  Fortepianoda dörd əllə çalmaq üçün köçürəni M.Mirzəyev. Əmirov F.


  B.: Azərnəşr, 1966, 37s.   

  "Şur". Fikrət Əmirov

  UOT:  P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Şur. Azərbaycan muğamı, simfonik orkestr üçün, partitura. Əmirov F.
   

  Bakı: Az.Muzqiz - 1958, 87 s.   

  "Ulduz". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ulduz,fortepiano ilə oxumaq üçün  romans. Əmirov F.
  Sözləri:M.Y.Lermontovundur. Sözləri: M.Rahim. 


  B.: Azərnəşr-1947, 8s.   

  "Ulduz". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Ulduz. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Romans. Əmirov F.


  B.: ”Azərnəşr”-1953,7s.   

  Not vərəqi nümünələri