• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əliyeva İmina Hacıyevna

  Doĝum yeri vә tarixi: Azәrbaycan, Bakɪ ʂәh., 25. 01. 1956. 

  Təhsil:  1971-1975 – A. Zeynallı adına musiqi texnikum (fortepiano söbəsi)

  1973-1978 – M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (İstehsal Proseslərinin  Avtomatlaşdırılması  fakültəsi)

  1975-1981 – U. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası (fortepiano fakültəsi, prof. K. Səfər-Əliyeva)

  1983-1986 –  M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, aspirantura (elmi rəhbər akad. A. Mirzəcanzadə)

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru (2018). Mövzu  «Интонационная система азербайджанских ладов в контексте современной теории музыки» (elmi rəhbər prof. G. Abdullazadə)

  Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü (2013)

  Pedaqoji fәaliyyәti: 1984-1986 –  Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi, müəllim

  1996-ci ildən – Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası, müəllim 

  1978-1983 – EA-nın Kibernetika İnstitutu, mühəndis

  1986-1988 – M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, NYİİ kafedrası, elmi işçi

  1988-1996 – EA–nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, elmi işçi

  Elmi fәaliyyәti: Əliyeva İ. Azərbaycan musiqisi əsasında lad-intonasiya eşitmə hazırlığı üzrə praktiki vəsait. // Aliyeva I. A Practical Guide for Studying Azerbaijani Modes and Developing Modal Hearing ∕ ∕. 

  • Практическое руководство по изучению азербайджанских ладов и развитию ладоинтонационного слуха. – Bakı: Adiloğlu, 2010 (на азер., англ. и рус. языках). – 244 с.

  Practical electronic guide for the study of Azerbaijani modes

  • “Путеводные звёзды” (elmi məqalələr toplusu).

   

  20-dən çox, o cümlədən  WEB OF SCIENCE, SCOPUS, ЯДРО РИНЦ, 5 index Hirsch daxil olan məqalələrin müəllifidir.

   

   

  50-dən çox beynalxalq konfrans, simpozium, konqreslərin məruzəçisidir Azerbaycan (Bakı), Belçika (Leven), Böyükbritanya (London, Darem), İzrail (Tel-Aviv, Yerusalim, Eylat), Cin (Pekin), Polşa (Poznan), Rusiya (Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan, Saratov), Türkiyə (Kappadokiya), Monteneqro (Budva), Özbəkistan ( Səmərqənd) və s..

  Hal-hazırda Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıçı elmi işçisidir.

  Laboratoriyasının elmi işçiləri