• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Bədəlbəyli Əfrasiyab

  "Əzranın ariozası". Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: Vok -78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Əzranın ariozası (Nizami operasından), fortepiano ilə oxumaq üçün. Bədəlbəyli Ə.


  B.:Azərnəşr-1953,5s.


   

  "Rənanın balladası". Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: Vok -78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rənanın balladası.”Nizami”operasından,fortepiano ilə oxumaq üçün. Bədəlbəyli Ə.


  B.:Az.Mus.Nəş-tı-1955,7s.


   

  ““Qız qalası “baletindən fraqmentlər, 2 fortepiano üçün”. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: Tar-78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qız qalası “baletindən fraqmentlər, 2 fortepiano üçün. Bədəlbəyli Ə. 
  işləyəni:Məmmədova.L.

  B.:2011-78s.

   


   

  ““Qız qalası”baletindən bir parça”. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: F-no78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qız qalası”baletindən bir parça. Bədəlbəyli Ə.


  B.:Az.Döv.Mus.Nəşr-1954,7s.

   


   

  “Gülyanaq və Poladın adajiosu”. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: Tar-78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qız qalası” baletindən Gülyanaq və Poladın adajiosu. Bədəlbəyli Ə. 
  (Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri),  tar ilə fortepiano üçün işləyən və
  köçürəni:Quliyev.R, tar partiyası səh 16-17; fortepiano partiyası səh 102-108.

  B.:Az.Mus.Nəş-tı

   


   

  “Qız qalası” balet. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: F-no78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  “Qız qalası” baletindən seçilmiş parçalar, fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə. Bədəlbəyli Ə.


  B.:Azərnəşr-1954,26s.


   

  “Rənanın balladası”. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: Tar-78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Rənanın balladası.”Nizami”operasından. Bədəlbəyli Ə.
  (Bax:Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri), tar ilə fortepiano
  üçün işləyən və köçürən:Quliyev.R, fortepiano partiyası
  səh 74-79; tar partiyası səh 72-73. 

  B.:Az.Mus.Nəş-tı

   


   

  “Skripka solosu (Qız qalası baletindən)”. Əfrasiyab Bədəlbəyli

  UOT: F-no78   MG: B-15  
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Skripka solosu (Qız qalası baletindən). Bədəlbəyli Ə.


  B.:Azərnəşr-1952,10;3s.


   

  Not vərəqi nümünələri