• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Xəbərlər

  Sevinc Məzahir qızı Quliyevanın “Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano yaradıcılığında milli üslub xüsusiyyətləri (aşıq musiqisi əsasında)” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Könül Babək qızı Hüseynova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Rauf Hacıyev yaradıcılığı müasir musiqi mədəniyyətinin reallıqları işığında” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Günel Məmmədrəsul qızı Bəkirova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Qərbi Avropa və Azərbaycan fortepiano musiqisində ornamentikanın xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  QARA QARAYEV adına VI RESPUBLİKA ELMİ-İFAÇILIQ MÜSABİQƏSİ

  Ardını oxu...

  Ruslan Əkrəm oğlu Tağıyevin “Bayatı-şiraz muğamının inkişaf mərhələləri və ifa xüsusiyyətləri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Fidan İrza qızı Nəsirova-Əhmədovanın “Bəstəkar Zülfüqar Hacıbəyovun yaradıcılığında vokal instrumental janr” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Günel Akif qızı Eyvazzadənin “Azərbaycan musiqi təhsilinin və fortepiano ifaçılıq sənətinin inkişafında professor Nigar Usubovanın rolu” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Aynur Ehtiram qızı İsgəndərovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının nəfəs alətləri üşün yazılmış əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Kamilə Hüseyn qızı Dadaş-zadə tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan qəhrəmanlıq eposunun musiqi sinergetikası” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  “İSLAM DÜNYASININ MƏDƏNİ İRSİNİN QORUNMASI” mövzusunda SABAH qrupları, bakalavr və magistr tələbələrin Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

  Ardını oxu...

  Amil Əkbər oğlu Əsgərovun “Naxçıvanda ənənəvi musiqi ifaçılığı sənətinin xüsusiyyətləri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Humay Sərdar qızı Fərəcova-Cabbarovanın “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında dastan janrı mövzu və konsepsiya kimi” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Gulmira Fəxri qızı Qəhrəmanova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Bəstəkar Məmməd Quliyevin xor əsərlərinin üslub xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Cəmilə Tahir qızı Əmirova tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «Проблема интерпретации в исполнительской деятельности Азербайджанских джазовых пианистов» dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Fidan Rizvan qızı İldırımlının “Azərbaycan ənənəvi musiqisində rəng janrı” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  İlhamə Xankişi qızı Xankişiyevanın “Xalq artisti Azər Dadaşovanın fortepiano musiqisinin üslub xüsusiyyətləri” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  İnna Valeryevna Pazıçevanın “Variantlıq Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında milli təfəkkür prinsipi kimi” («Вариантность как принцип национального мышления в творчестве Азербайджанских композиторов») mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə elmlər doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Sevinc Məzahir qızı Quliyeva tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano yaradıcılığında milli üslub xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Leyla Təhməz qızı Zalıyeva tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan bəstəkarlarının opera əsərlərində xormeyster iş üslubu və xor səhnələrinin həlli yolları” dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Sevinc İlham qızı Seyidovanın “Məhsəti Gəncəvi və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti” mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Humay Sərdar qızı Fərəcova-Cabbarova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ YARADICILIĞINDA DASTAN JANRI MÖVZU VƏ KONSEPSİYA KİMİ” dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Fidan İrza qızı Nəsirova tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “BƏSTƏKAR ZÜLFÜQAR HACIBƏYOVUN VOKAL-İNSTRUMENTAL YARADICILIĞI” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Çhen Qianqiunun “Çin Xalq Respublikası bəstəkarlarının fortepiano əsərlərində Çin ənənəvi musiqisinin rolu və əhəmiyyəti” («Роль и значение традиционный музыки в фортепианных произведениях композиторов Китайской Народной Республики ») mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Səadət Ramiz qızı İmanovanın “Bəstəkar Emin Sabitoğlunun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri” («Стилистические особенности песенного творчества композитора Эмина Сабитоглы») mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Fidan Rizvan qızı İldırımlı tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Azərbaycan ənənəvi musiqisində rəng janrı” dissertasiya işinin elmi seminarı.

  Ardını oxu...

  Ruslan Əkrəm oğlu Tağıyev tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Bayatı-Şiraz muğamının inkişaf mərhələləri və ifa xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  İlhamə Xankişi qızı Xankişiyeva tərəfindən 6213.01 - “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən “Xalq artisti Azər Dadaşovun fortepiano musiqisinin üslub xüsusiyyətləri” dissertasiya işinin elmi seminarı

  Ardını oxu...

  Vüsalə Alməmməd qızı Məmmədovanın “Uşaq musiqi məktəblərində xor sinfi şagirdlərinin musiqi qabiliyyətlərinin inkişaf imkanları” mövzusunda 5801.01 – “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası)” ixtisasında pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...

  Arzu Nuru qızı İsmayılovanın “İbtidai fortepiano təlimi prosesində polifonik əsərlərin öyrənilməsi probleminin xüsusiyyətləri ” mövzusunda 5801.01 – “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası)” ixtisasında pedaqogika elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi

  Ardını oxu...