• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


  Məmmədova Gülnarə Təvəkkül qızı

  Dosent

   

  Təhsil:

  1989-1995 Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Bəstəkarlıq kafedrasında SSRİ Xalq Artisti, Professor Bəstəkar Arif Məlikovun sinifində təhsil almışdır;

  1997 ci il Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının aspiranturası.

   

  Pedaqoji fəaliyyəti:

  1997-ci ildən  Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası)

  “Bəstəkarlıq” kafedrasının müəllimi, baş müəllimi (2006), dosentidir (2013).

   

  Əsərləri arasında böyük simfonik orkestr üçün 3 hissəli simfoniya, simfonik süita, oratoriya, skripka və fortepiano üçün sonata, fortepiano üçün sonatina və sonata, prelüdlər, xor üçün a capella “Bayatılar” və bir sıra başqa kamera əsərləri daxildir.

  17 aprel 2002-ci ildə böyük Azərbaycan şairi Xəlil Rza Ulutürkün sözlərinə yazılmış “Ulutürk” oratoriyası ilk dəfə səslənmişdir.