• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov


   Hacıyev Telman Muxtar oğlu

   Professoru, Əməkdar incəsənət xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru

  Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh.,  1937.

  Təhsili: 1957-ci ildə T.Hacıyev Bakı musiqi texnikumunda fleyta sinfini bitirmişdir. 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının fleyta sinfini əla diplomla bitirmişdir. Ümumittifaq müsabiqəsinin iştrakçısı -1963-cü il. 1964-cü ildə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspiranturasını professor N.İ. Platonovun sinfində fleyta ixtisası üzrə bitirmişdir. 1959-cü ildə T.Hacıyev Azərbaycan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat fakültəsini bitirmişdir, iqtisadçı ixtisasına yiyələnmişdir.

  Elmi fəaliyyəti: Telman Hacıyev 1972-ci ildə fəlsəfə elmləri üzrə dissertasiya müdafiə etmiş və ona Moskva AAK-ı tərəfindən elməlr namizədi diplomu verilmişdir. Dissertasiyanın mövzusu «Проблема развития метода социалистического реализма в азербайджанской музыкальной культуре». Elmi rəhbəri – professor Skaterşikov V.K. (Moskva), elmi konsultant - fəlsəfə elmləri namizədi Nağıyev R.S. (Bakı). 1976-cı ildə Moskva AAK-ı tərəfindən kamera ansamblı sinfi üzrə dosent diplomu verilmişdir.

  1985-ci ildə T. Hacıyev «Şəxsiyyətin sosial fəallığı» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Moskva AAK-ı tərəfindən fəlsəfə elmləri doktoru adı almışdır, elmi konsultant f.e.d. professor Ovsyannikov M.F. olmuşdur.


  Pedaqoji fəaliyyəti: 1964-cü ildə Ü.Hacıbəyli adınaAzərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kamera ansamblı kafedrasında fəaliyyətə başlamışdır.
  1975-ci ildən həmin kafedranın dosenti kimi çalışmışdır. 1990-ci ildə T.Hacıyevə Azərbaycan Respublikası AAK-ı tərəfindən professor diplomu verilmişdir.
  1975-1976-cı illərdə Misir Ərəb respublikasının Qahirə Konservatoriyasında professor vəzifəsində çalışmışdır. Həmən illərdə Misrin İskəndəriyə, Qahirə, Nakhamadi, Luksor və başqa şəhərlərində solo konsertlər vermişdir.

  İfaçılıq fəaliyyəti: 1964-1973-cü illərdə Qara Qarayevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Teleradiosunun nəzdində yaranmış kamera orkestrində fleytaçı-solist kimi Arif Məlikovun fleyta və orkestr üçün konsertini, Motsartın, İndirjix Feldin fleyta konsertini, Tofiq Bakıxanovun 1 №-li və 2 №-li konsertlərini və s. İfa edərək xarici ölkələrdə (Polşa, Çexoslovakiyavə s.) çıxış etmişdir.