• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmanova Ülviyyə    

  Kafedra müdiri,  professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi:  Azərbaycan, Bakı şəh., 25.10.1944.

  Təhsil: 1958-1962 – A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunun nəzəriyyə şöbəsi; fərqlənmə diplomu

  1962-1967 – Ü.Hacıbəyov adına ADK “Musiqi tarixi-nəzəriyyəsi”. İxtisas: müəllim, musiqişünas, lektor; fərqlənmə diplomu

  1968-1971 - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət institutunun aspiranturası


  Pedaqoji fəaliyyəti:
  1971-ci ildən bu günə qədər Ü.Hacıbəyov adına ADK –nın (indiki Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası) “Musiqi tarixi” kafedrasının müəllimi, baş müəllimi (1979), dosenti (1991), 1995-ci ildən kafedranın müdiri, 2003-cü ildən professorudur.

  1974 –cü ildən musiqişünasların diplom və buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik edir; 12 sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru işlərinə rəhbərlik edib.

  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi (2011)


  Elmi fəaliyyəti:
  “XX əsrin klassisizmi və Qara Qarayevin musiqisi” adlı sənətşünaslıq dissertasiyasını (elmi rəhbər: sənətşünaslıq namizədi, dosent İ.V.Abezqauz) 1990-cı ildə Daşkənd şəhərində müdafiə edib.

  Müxtəlif toplularda yerli və xarici mətbuatda  məqalələr çap etdirir;

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-da və Bəstəkarlar İttifaqında müxtəlif mövzulu konfranslarda çıxış edir.           


  Tədris ədəbiyyatı:
  Heydər Əliyev adına “Müasir təhsil kompleksi” üçün 3 dərslik, Bakı, 2005 ( iki dərslik Nərmin Kamilova ilə birlikdə)

   Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı (ali məktəblər üçün) Bakı,  “Elm və təhsil”, 2014- 488s. (S.Qasımova, Z.Abdullayeva    ilə birlikdə)

  Tədris oıunan fənnlər üzrə proqramlar.