• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əmirov Fikrət

  "Fortepiano orkestr üçün konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano orkestr üçün konsert. Əmirov F.
  İki fortepiano üçün köçürmə. 
   

  B.: Azərnəşr-1966,75s.   

  "Fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsert. Əmirov F.
   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 158s.   

  "Gözün aydın". Fikrət Əmirov

  UOT:  Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gözün aydın, 3 pərdəli, 4 şəkilli musiqili komediya. Əmirov F.
   Librettosu M.Əlizadənindir. Şerləri T.Əyyubovundur.


  Bakı: Azərnəşr - 1972, 172 s.   

  "Gülərəm-gülsən". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gülərəm-gülsən, fortepiano olə oxumaq üçün. Əmirov F.
  Sözləri M.Ordubadinindir.
   

  Bakı: Azərnəşr-1946,7s.   

  "Gülüstan Bayatı-Şiraz" opera. Fikrət Əmirov

  UOT:  Pr-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Gülüstan Bayatı-Şiraz, böyük simfonik orkestr üçün. Əmirov F.
   

  Moskva: Sov.kompozitor-1974, 76s.   

  "İki romans". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  İki romans, fortepiano ilə oxumaq üçün. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr - 1972, 12 s.   

  "Məhəbbət mahnıları". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Məhəbbət mahnıları.  Əmirov F.
   

  Bakı: Azərnəşr, 1959, 26s.   

  "Min bir gecə". 1-ci süita. Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə, 1-ci süita. Əmirov F.
  S.Sarkisovanın.,A.Vekilovanın iki fortepiano üçün transkripsiyası.
   
  113s.   

  "Min bir gecə". 2-ci süita. Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə, 2-ci süita. Əmirov F.
  S.Sarkisovanın.,A.Vekilovanın iki fortepiano üçün transkripsiyası.
   
  116s.   

  "Min bir gecə". Fikrət Əmirov

  UOT: Kl-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Min bir gecə. Klavir, balet.İki pərdəli balet. Əmirov F.
  Libretto:M.İbrahimbəyova., N.Nəzirova.,R.İbrahimbəyova,
  ərəb xalq nağıllarının motivləri əsasında.
   

  M. Sov.Komp-1983,96s.   

  Not vərəqi nümünələri