• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Notlar

  Əmirov Fikrət

  "Uşaq nəğmələri". Fikrət Əmirov

  UOT: Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq nəğmələri, fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri: Cabbarzadənindir.
  Redaktoru: K.Səfərəliyeva. Əmirov F.


  B.: Azərnəşr-1950,16s.   

  "Uşaq pyesləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri, fortepiano üçün. Əmirov F.

   

  B.: Azərnəşr-1956,11s.   

  "Uşaq pyesləri". Fikrət Əmirov

  UOT: F-no 78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Uşaq pyesləri, fortepiano üçün. Əmirov F.
  1.Kiçik nağıl.
  2.Yaz nəğməsi.

  B.: Az.Döv.Mus.Nəş-tı-1949,2s.   

  "Vətən nəğməsi". Fikrət Əmirov

  UOT:  Vok-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Vətən nəğməsi. Əmirov F.
   

  Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı-1951, səh. 60-68.   

  "Violino, fortepiano və orkestr üçün ikili konsert". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Violino, fortepiano və orkestr üçün ikili konsert. Əmirov F.
   

  B.: Şərq-Qərb, 2017, 78s.   

  "Xəzəri fəth edənlər". Fikrət Əmirov

  UOT: P-ra-78  MG: Ə-62 
  (UOT - universal onluq təsnifat; MG- müəllif göstəricisi) 

  Xəzəri fəth edənlər,vokal –xoreoqrafik poema. Əmirov F.
  Sözləri:T.Elçin. Tərcümə edəni: S.Məmmədzadə,partitura.
   

  M.”Muzika”-1977,40s.   

  Not vərəqi nümünələri